Privacyverklaring

P+ People Planet Profit (verder te noemen P+) is sinds 2002 het platform voor de praktijk en inspiratie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). P+ is als titel ondergebracht bij uitgeverij Atticus BV. 

Samen met partners beschrijft de redactie Best Practices op het gebied van de nieuwe economie, klimaatneutrale, circulaire, inclusieve bedrijfsmodellen met eerlijke ketens. Door de praktijk en theorie zo praktisch en menselijk mogelijk te presenteren hoopt P+ de verduurzaming te versnellen.

P+ maakt zo min mogelijk gebruik van privacygegevens van de lezers van het tijdschrift en bezoekers van de website. Voor het wekelijkse e-Zine wordt niet meer geregistreerd dan een naam en emailadres, voor de abonnees van het tijdschrift volstaan adresgegevens en gegevens die contractueel strikt noodzakelijk zijn. P+ gaat hier zorgvuldig mee om: de gegevens zijn in het verleden nooit verkocht of gedeeld met derden om commerciële redenen en dit zal ook in toekomst niet gebeuren. Het verzendhuis van het tijdschrift verwijdert kort na verzending van het nummer de adresgegevens uit de database.

WANNEER VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u zich abonneert op een van onze uitgaven. Dit kan het gratis wekelijkse e-zine zijn, of een betaald abonnement op het tijdschrift P+ People Planet Profit. Voor journalistieke werkzaamheden worden contactgegevens zoals telefoonnummer en adres genoteerd en bewaard van bronnen en geïnterviewden. Bij het organiseren van bijeenkomsten worden ook contactgegevens van deelnemers genoteerd. Wij vragen zo beperkt mogelijk persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf, de vestigingsplaats van het bedrijf en gegevens voor betaling van onze uitgaven. 

MET WELK DOEL VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

We verwerken uw persoonsgegevens:

+    voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen uitgave, bijeenkomst of informatie te leveren;

+    als u een betaald abonnement of bijeenkomst hebt afgenomen, om te factureren;

+     om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen waaronder die van adverteerders;

+      om u via onze media te kunnen attenderen van bijeenkomsten, Onder andere van onze partnerorganisaties 

+     om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;

+     om te voldoen aan een wettelijke verplichting

P+ gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt.

WANNEER VERSTREKKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN?

P+ verstrekt alleen in de volgende gevallen je persoonsgegevens aan andere partijen:

+    voor de verzending en levering van de door u gevraagde media;

+     als de gegevens openbaar zijn;

+     als P+ op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken.

HOE ZIT HET MET LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN?

Wanneer u via de website van P+ terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. P+ controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar P+ naar linkt. P+ adviseert u daarom u bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat u hen (persoonlijke) informatie verschaft.

HOE KUNT U UW TOESTEMMING INTREKKEN?

Indien u geen digitale of gedrukte uitgaven meer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die in het e-zine en in het tijdschrift hiervoor zijn opgenomen, dan wel een bericht te sturen naar editor@p-plus.nl. We zullen hier binnen een periode van 4 weken na ontvangst van uw verzoek werk van maken, de afgesproken contractduur in acht nemende.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt het recht op inzage van uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast hebt u het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u door P+ zijn verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. We behandelen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst.

U kunt uw persoonsgegevens die P+ heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: editor@p-plus.nl. We zullen binnen 4 weken reageren op uw verzoek.

P+ kan u vragen uw identiteit aan te tonen indien u verzoeken tot inzage of wijziging indient.

Mocht je het niet eens zijn met de manier waarop P+ omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

P+ bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

HOE GAAN WE OM MET COOKIES?

P+ kan op haar websites gebruik maken van cookies en andere internettechnieken. 

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

P+ heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Indien er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, zullen we dit kenbaar maken via de website www.p-plus.nlof een van de andere door P+ beheerde websites. Verder zullen we u als gebruiker om akkoordverklaring met de gewijzigde Privacyverklaring vragen. Indien u niet akkoord wenst te gaan of gaat, zult uw gebruikersaccount worden geblokkeerd en/of worden opgeheven door P+.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, dan kun u contact opnemen met editor@p-plus.nl