Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 mei 2004

Nederlandse bedrijven in India nog niet maatschappelijk verantwoord

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport Corporate Social Responsibility in India, Policy and practices of Dutch companies. Het rapport is in opdracht van de Landelijke India Werkgroep geschreven door Adviesbureau CREM. De Indiase organisatie 'Partners in Change' heeft een negental bedrijven en tientallen betrokkenen (van vakbonden tot leveranciers) in India geïnterviewd. Het betrof bedrijven in de sectoren bankwezen, toerisme, energie, voeding, zaadveredeling, auto-industrie, software, chemie en leerverwerking. Om de medewerking van bedrijven voor het onderzoek te krijgen, is afgesproken hun naam in het rapport niet te noemen. Het onderzoek maakt duidelijk dat Nederlandse bedrijven zich niet bemoeien met grootschalige schending van mensenrechten waarbij de regering betrokken is. Zij verwachten dat de Nederlandse regering of de EU daartoe het initiatief te neemt. Bedrijven hebben zelden beleid om de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen en dalits (de zogenoemde 'kastelozen') in meer gekwalificeerde functies actief te bestrijden. Het meest duidelijk komt het MVO-beleid van een aantal bedrijven tot uiting in een aantal milieumaatregelen op het gebied van energie- en materiaalgebruik, emissies en afval. Dat geldt meestal niet voor hun uitbestedingsketen. Het onderzoek naar MVO-beleid en praktijk van Nederlandse bedrijven in India is gebaseerd op het MVO Referentiekader voor internationaal ondernemen dat vorig jaar door het MVO Platform van 35 Nederlandse organisaties is opgesteld en door de regering positief is ontvangen. Het Referentiekader bevat normen op het terrein van mensenrechten, arbeid, milieu, consumentenbescherming, corruptie en economisch gedrag die voortvloeien uit internationale verdragen. Verder gaat het om principes als ketenverantwoordelijkheid, betrokkenheid van belanghebbenden, transparantie & rapportage en onafhankelijke controle. Het onderzoek in India is het eerste dat zowel qua onderzoeksaanpak als rapportage expliciet gebaseerd is op het MVO Referentiekader.