Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 juni 2004

Roetfilters en andere plannen van Van Geel

Plannen luchtverontreiniging: . Er komt er vanaf 2005 een fiscale regeling om vervroegd schonere vrachtauto's en bussen op de weg te krijgen. Zo kan in 2010 worden voldaan aan de EU-regels over de maximale uitstoot van stikstofoxiden (NOx). . Het kabinet wil dat er vanaf 2005 een stimuleringsregeling komt voor nieuwe dieselpersonenauto's met roetfilters. Het kabinet zal zich sterk maken om hiervoor toestemming te krijgen van de Europese Commissie. . Er komt in 2005 een accijnsdifferentiatie voor zwavelvrije diesel. . Nieuwe Euro-5-dieselauto's (met een NOx-katalysator) zullen fiscaal gestimuleerd worden zodra dit technisch mogelijk is. . Het kabinet pleit er in EU-verband voor om de normen voor de uitstoot van personenauto's, bestelauto's, vrachtauto's, binnenvaartschepen en zeeschepen nog aanzienlijk aan te scherpen. Plannen CO2 en andere broeikasgassen: . Het kabinet wil per 1 januari 2006 (een jaar na Duitsland) een start maken met het gebruik van biobrandstoffen in het verkeer. Biobrandstoffen zijn brandstoffen die worden geproduceerd uit landbouwproducten, afval- en reststromen. . Vanaf 2006 zal de aankoopbelasting (BPM) voor een deel afhankelijk worden gemaakt van de zuinigheid van personenauto's. . Nederland vindt dat de EU maatregelen moet nemen om de uitstoot van de luchtvaart te verminderen, zoals heffingen of emissiehandel. De Europese milieuministers hebben al aan de Europese Commissie gevraagd om hier uiterlijk in 2005 voorstellen voor te doen. Daarbij kan gedacht worden aan een heffing per kilometer, die hoger is voor vervuilende vliegtuigen en lager voor schonere. Geluidhinder: . Nederland zet in op aanscherping van de Europese geluidsnormen voor banden en voertuigen, omdat die niet scherp genoeg zijn. . Vanaf 2006/7 zal op rijkswegen in gebieden met woonbebouwing stil wegdek worden toegepast, tenzij dit niet kosteneffectief is. . De gebruiksvergoeding die spoorvervoerders betalen aan de overheid wordt uiterlijk in 2008 afhankelijk gemaakt van de geluidsproductie van het materieel: stille treinen betalen dan dus minder dan lawaaiige treinen. . Vanaf 2008 wordt een begin gemaakt met het weren van lawaaiige goederentreinen in de nacht en/of avond op trajecten met veel geluidhinder. Duurzame houtinkoop . Alle rijksinstanties nemen maatregelen om zeker te stellen dat bij aanbestedingen van het rijk alleen legaal hout wordt gebruikt. Daarnaast moet dit hout zoveel mogelijk en op termijn volledig duurzaam zijn.