Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 september 2004

Rijk kan scherpere natuurdoelen stellen

De inspanningen van het Rijk op gebied van biodiversiteit en landschapskwaliteit laten op z'n minst een wisselend beeld zien. Terwijl veel dier- en plantensoorten van schoner water in de beken en rivieren profiteren, komen weidevogels en dagvlinders er bekaaid vanaf. Weliswaar is het Groene Hart nog niet volgebouwd maar historische patronen en cultuurelementen gaan verdwijnen, niet alleen door woningbouw maar ook door bedrijventerreinen. Dat zijn de belangrijkste conclusies uit de 'Natuurbalans 2004', de jaarlijkse exercitie van het Milieu en Natuurplanbureau van het RIVM over de toestand van de natuur, de veranderingen daarin en de effecten van het overheidsbeleid daarop. Verzuring, verdroging en vermesting zijn hardnekkige problemen, ondanks toegenomen natuurbescherming en een gestadige uitbouw van de Ecologische Hoofdstructuur. Het rijk kan scherpere doelen stellen, zeker nu de provincies - via de 'Nota Ruimte' - het landschapsbeleid rond de steden moeten vormgeven. Vandaag zal prof. dr. Van Egmond, directeur van het Milieu en Natuurplanbureau, het boek aan de hoogste ambtenaar van LNV, directeur-generaal Van der Zande, gaan aanbieden. De 'Natuurbalans 2004' gaat dit jaar speciaal in op de gevolgen van de 'Nota Ruimte' en mogelijkheden voor nieuwe maatschappelijke betrokkenheid, niet langer alleen vanuit aloude natuurbeschermingsorganisaties maar tevens samen met projectontwikkelaars en agrarische natuurverenigingen. Het RIVM constateert dat de 'ontwikkelingsplanologie' uit de 'Nota Ruimte' zich slecht verdraagt met kernkwaliteiten voor de Nationale Landschappen. "'Terreinvormen', 'openheid' en 'verkaveling en waterlopen' vragen juist om behoud en inpassing", aldus het Milieu en Natuurplanbureau.