Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 september 2006

Zalm boekt overschotje door ontbreken energiebesparing

Oordeel zelf. Uit cijfers van Milieu Centraal blijkt dat 40 procent van de Nederlandse huishoudens geen HR-ketel heeft, 30 procent geen dakisolatie, 60 procent geen vloerisolatie, 45 procent geen gevelisolatie en 20 procent geen dubbel glas. Het ministerie van VROM zet echter in op nieuwbouw. Er moeten 75 duizend nieuwe huizen bij komen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de starters, maar het heeft niets te maken met energiebesparing. Hier het persbericht van VROM onder het kopje "Ruimte voor Wonen". "Het kabinet streeft naar een meer ontspannen woningmarkt waarop alle burgers meer ruimte hebben om te kiezen voor een woning die bij hen past, zowel naar prijs als woonwensen. Dit streven is gestoeld op drie pijlers: bouwen, investeren in oude wijken en de modernisering van het huurbeleid. De afgelopen jaren heeft Dekker maatregelen genomen waardoor de neerwaartse trend in de bouw van woningen is gekeerd. Zo blijkt ook uit de bouwprognoses van komend jaar. Haar visiedocument Ruimte geven, bescherming bieden; een visie op de woningmarkt richt zich op de woningproductie, het flexibeler maken van het woningaanbod en een betere verdeling van de bestaande woningvoorraad. Het wettelijke traject rond de modernisering van het huurbeleid is het sluitstuk van alle in gang gezette maatregelen. Voor de huurtoeslaguitgaven staat ruim 2 miljard euro gereserveerd. De drempel voor starters op de koopwoningmarkt wordt daarnaast verlaagd door de verruiming van de wet Bevordering eigen woningbezit (BEW) in 2007. Met de aanpassingen in deze wet en de daarvoor vrijgemaakte middelen kunnen meer starters worden geholpen. Daarnaast is nog eens 40 miljoen euro vrijgemaakt om samen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) startersleningen tegen gunstige voorwaarden te verstrekken. Hierdoor kunnen de komende jaren circa 10.000 startersleningen worden verstrekt." Mogen wij in de volgende regering een coördinerend minister van Duurzame Ontwikkeling? Dan moet de koningin volgend jaar wel iets over duurzaamheid zeggen. P+ Webtip: De Groene Miljoenennota
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier