Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 juni 2007

Balkenende wil alle nieuwe huizen energieneutraal in 2020

Wat vinden wij van P+ erg leuk?
. Het kabinet wil de toegankelijkheid van het platteland voor recreanten verbeteren en de verkoop van streekproducten stimuleren.
.Een energiebesparing van 2 procent per jaar, een verhoging van het aandeel duurzame energie tot 20 procent in 2020 en een reductie van de uitstoot van broeikasgassen, bij voorkeur in Europees verband, van 30 procent in 2020 ten opzichte van 1990.
. Er komen extra systemen waarmee de uitstoot van CO2 een prijs krijgt. Voor grootverbruikers is er al een systeem: de Europese emissiehandel. De Nederlandse inzet is een aanscherping en uitbreiding van het Europese systeem van emissiehandel. In overleg met het bedrijfsleven wordt een extra inzet overwogen.
. Milieuvriendelijke producten en diensten moeten aantrekkelijker worden ten opzichte van niet duurzame alternatieven. Hiertoe zal het kabinet randvoorwaarden scheppen die consumenten en producenten stimuleren tot het maken van duurzame keuzes.
. Fiscale vergroening: producten en diensten die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen moeten financieel aantrekkelijker worden gemaakt. Dit werkt ook als een rechtstreekse prikkel voor bedrijven om nieuwe duurzame producten en technieken te ontwikkelen. Zo gaan bijvoorbeeld in de BPM de milieuprestaties van autos zwaarder meetellen.
. Het stimuleren van technieken die nu nog onrendabel zijn, zoals duurzaam opgewekte elektriciteit. Het kabinet wil de koplopers ruim baan geven. De al aanwezige innovatieve krachten binnen het bedrijfsleven worden gemobiliseerd.
. Het realiseren van groene gebieden rond de steden van in totaal 16.000 ha in 2013; het uitvoeren van gebiedsgerichte voorstellen uit het Deltaplan "Nederland weer mooier" om cultuurhistorische landschapselementen te herstellen.
. Het kabinet stelt middelen ter beschikking voor onderzoek naar en ontwikkeling en demonstratie van nieuwe integraal duurzame en diervriendelijke stallen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om meer ruimte per dier dan in de wettelijke eisen voor dierenwelzijn is vastgelegd. Het kabinet stelt tevens extra middelen beschikbaar voor het verbeteren van de handhaving van de huidige wet- en regelgeving omtrent dierenwelzijn, dierenmishandeling en -misbruik.
P+ webtip: Duurzaamheidsparagraaf
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier