Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 september 2007

Jacqueline Cramer wil 20 procent hernieuwbare energiebronnen

"Ambitieus, maar ik ga er van uit dat we deze doelstellingen in 2020 halen. Alle sectoren in de maatschappij zullen en willen daaraan bijdragen. Ik ben er van overtuigd dat het mogelijk is om economische groei te laten samengaan met een schoner milieu. Met de maatregelen uit het programma "Schoon en Zuinig" gaan we een trendbreuk realiseren", aldus minister Cramer. Het werkprogramma "Schoon en Zuinig" dat tegelijkertijd met de begroting naar de Tweede Kamer is gestuurd, is naast minister Cramer ondertekend door minister Van der Hoeven van Economische Zaken, minister Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie, minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat, minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, staatssecretaris De Jager van Financiën en staatssecretaris Timmermans voor Europese Zaken. Het werkprogramma bevat de maatregelen die het kabinet voor ogen staan om de ambitieuze doelstellingen te halen. Hiervoor is in 2008 rijksbreed 140 miljoen euro extra beschikbaar, oplopend naar 500 miljoen (naast het bestaande budget van 1,3 miljard euro). Het kabinet zet verschillende beleidsinstrumenten in: marktprikkels (de vervuiler betaalt), normen (bijvoorbeeld energieverbruikseisen voor verlichting, apparaten en autos), tijdelijke stimulering (bijvoorbeeld subsidies voor duurzame energie), innovatie (waarbij energietransitie centraal staat) en klimaat- en energiediplomatie (lobbyen in Brussel). Elke sector komt daarbij aan bod. Het rijk draagt financieel bij aan de uitvoering van het plan "Meer met minder" dat samen met energiebedrijven, woningcorporaties en bouwbdrijven zal worden uitgevoerd. Het plan richt zich op energiebesparing in bestaande gebouwen en woningen. Met dit plan zullen in 2011 500.000 gebouwen en woningen zijn gerenoveerd en energiezuiniger gemaakt. Er komt een subsidieregeling voor duurzame energie (zonneboilers, warmtepompen en zonnepanelen), waarmee 100.000 bestaande woningen gebruik kunnen maken van duurzame energievoorzieningen. Voor nieuwbouw wordt de energieprestatiecoëfficiënt (dat zijn de minimumeisen op het gebied van energiezuinigheid) aangescherpt van 0,8 procent nu naar 0,6 procent in 2011 en naar 0,4 procent in 2015. Het komt er dus op neer dat nieuwe woningen de helft energiezuiniger worden dan nu. Uiteindelijk, in 2020, moet de nieuwbouw energieneutraal zijn. Er komt een nieuwe subsidieregeling voor grootschalig duurzame energie, de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE), als opvolger van de MEP. Hiermee wordt geïnvesteerd in onder andere windenergie. Om de doelen te kunnen halen is het nodig de komende vier jaar windenergie op land te verdubbelen en wind op zee te stimuleren. Er wordt ingezet op twee demonstratieprojecten voor de afvang en opslag van CO2 bij kolencentrales, als onderdeel van een de afspraken over energiebesparing in de bestaande convenanten met de industrie worden aangescherpt. Het kabinet wil dat er een resultaatsverplichting voor verbetering van de energie-efficiëntie binnen het bedrijf komt van 20 procent in 2020 ten opzichte van 2005. Daarnaast moet nog eens 10 procent energie worden bespaard in de rest van de keten. Er worden in tien branches programmas gestart om tot 50 procent energiebesparing in de keten te komen in 2030. Koplopers hierbij zijn de papierindustrie en de chemie. Het verplichte percentage bijmenging van biobrandstoffen (nu 2 procent) zal na 2010 toenemen tot 5,75 procent. Vanaf 2008 geldt een rapportageverplichting voor biomassa gebruikt voor elektriciteit en brandstoffen over de duurzaamheid van de biomassa. P+ webtip: Cramers programma Schoon en Zuinig