Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 november 2007

Duurzaamheidakkoord Cramer mikt ook op 200 duizend MKB-ondernemingen

Een convenant is een convenant. Daarom luidt artikel 9 (Geen afdwingbaarheid): "De verplichtingen die uit dit convenant voortvloeien zijn niet juridisch afdwingbaar."

En dat geldt dus zeker nu nog voor het MKB, dat nog niet voor de volle 100 procent meedoet. Lees deze afspraak: "Partijen achten het wenselijk om door middel van een overkoepelend duurzaamheidakkoord richting te geven aan verdere concrete afspraken voor de sectoren gebouwde omgeving, energiesector, industrie, verkeer en vervoer en land- en tuinbouw alsmede voor het midden- en kleinbedrijf dat niet deelneemt aan deze sectorafspraken. Partijen beogen deze latere afspraken wederzijds
bindend te laten zijn."

Minister Cramer van Milieu vertrouwt er op dat het midden- en kleinbedrijf de afspraken later toch vrijwillig nakomt. Want: bedrijfsleven en kabinet zijn het erover eens dat vrijwillige afspraken vaak beter werken om milieudoelen te bereiken dan dwingende (wettelijke) maatregelen. Bewindslieden tekenden daarom een convenant met het georganiseerde bedrijfsleven dat als uitgangspunt heeft dat "langs de weg van publiekprivate samenwerking" milieudoelen van het kabinet worden gehaald.

Die afspraken richten zich op het stimuleren van duurzame energie, energiebesparing en vermindering van de uitstoot van het broeikasgas CO2. De milieubeweging en GroenLinks reageerden teleurgesteld. Minister Jacqueline Cramer (Milieu) zei in een toelichting op het convenant dat de doelstelling van het kabinet om de uitstoot van het broeikasgas in 2020 met 30 procent te verminderen nog overeind staat.

Maar de Europese Unie maakt bij die doelstelling een voorbehoud dat ook elders in de wereld forse stappen gezet moeten worden om de uitstoot terug te dringen en bindt zich aan een reductie van 20 procent. Dat doet in het convenant ook het bedrijfsleven. Volgens voorzitter Bernard Wientjes van de werkgeversorganisatie VNO-NCW bestaat nog "onvoldoende duidelijkheid" hierover en moeten de afspraken economisch haalbaar zijn.

In 2010 wordt bezien in hoeverre overheid en bedrijfsleven op koers liggen om de doelstellingen te verwezenlijken en in hoeverre de plannen moeten worden aangepast. In het convenant staat ook dat Nederland aan internationale verplichtingen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen kan voldoen door in het buitenland projecten te ondersteunen.

P+ webtip: Duurzaamheidsakkoord