Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
20 december 2007

Biogas heeft certificering nodig

Waar Wempe het heeft over 'groen gas', hanteert P+ veel liever de term biogas om verwarring met het nieuwe Essent product 'groen gas' te voorkomen (Essents product compenseert de CO2 uitstoot van aardgas, onder meer door de aanplant van bossen in tropische streken). Biogas is niets anders dan gas dat wordt opgewekt uit de vergisting van organisch afval (slachtafval, mest en resten van landbouwgewassen) alsmede gas dat vrijkomt bij rioolwaterzuivering. Daarnaast kan dit biogas worden opgewekt uit vergassing van biomassa, een wat ingewikkelder methode met als eindproduct een gas dat zo'n zeventig procent minder CO2 uitstoot dan aardgas. In de reguliere editie van P+ schreven we er al eerder over (zie PDF).

Enkele dozijnen Nederlandse boeren produceren nu al biogas op hun eigen erf. De meeste energie uit hun vergistingsinstallaties wordt echter gebruikt voor de opwekking van stroom terwijl ze dat ook in het bestaande aardgasnet kunnen voeren. Dat boeren dit niet doen, heeft enerzijds te maken met technische aspecten (als kwaliteit en veiligheid), anderzijds met de markt. De prijs die ze voor biogas krijgen, ligt vooralsnog te laag om invoering in het net economisch aantrekkelijk te maken.

Volgens de werkgroep platform 'Groen Gas' - een van de zes energietransitiepaden die het kabinet ruim drie jaar geleden heeft ingesteld - kan dat echter veranderen door 'economies of scale'. Daarnaast ziet de werkgroep drie andere manieren: de reststof eerst voor andere doelen gebruiken, het digestaat als meststof in te zetten of door, net als bij groene stroom nu het geval is, het biogasproduct virtueel te verkopen aan klanten die bereid zijn er een hogere prijs voor te betalen.

Maar, zo schrijft de werkgroep verder, "die markt kan niet zonder een vorm van financiële stimulering vanuit de overheid tot stand komen." De werkgroep denkt daarbij aan een afnamegarantie bij een bepaalde prijs van biogas waarbij dan wel aan een aantal randvoorwaarden moet worden voldaan. Te denken valt daarbij aan de voorkoming van het indirect stimuleren van de intensieve veehouderij en bescherming van de voedselproductie in vooral de armere landen. Immers, als biogas op de middellange termijn, vanaf 2015, werkelijk belangrijk wordt, zal Nederland biomassa moeten importeren om dit te vergassen.

Alle energiebedrijven en GasTerra, de handelspoot van het vroegere Gasunie, staan positief tegenover de aanwending van biogas. Want met biogas is het nog niet afgelopen: na twintig jaar kan ook waterstof, de meest duurzame energiedrager, in het aardgasnet worden ingevoerd. Maar dan zijn we al geruime tijd en, hopelijk, enkele duurzame slagen verder.

P+ webtips:

Nota 'Vol gas Vooruit' (PDF van 5,1 MB)

'Biofuels' in P+ (ook PDF)