Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 december 2008

Criteria SenterNovem gaan duurzame producten niet stimuleren

We citeren de BECO-rapportage: “De criteria voor duurzaam inkopen die momenteel al beschikbaar zijn vertonen volgens de belangrijkste spelers op de markt flinke gebreken. De kwaliteit laat te wensen over, met name door het ontbreken van een overkoepelend afwegings- en beoordelingskader dat duurzaamheid in de hele keten in ogenschouw neemt. Het ambitieniveau wordt als teleurstellend ervaren. De meeste grotere leveranciers zullen zonder veel moeite aan alle duurzaamheidseisen kunnen voldoen. Daardoor zal naar verwachting de impact van deze criteria op de markt in de praktijk niet groot zijn. Hetzelfde geldt voor de mate waarin de criteria innovatie naar duurzaamheid stimuleren. Bedrijven die al langere tijd aandacht besteden aan vernieuwingen op het gebied van duurzaamheid hebben het idee daarvoor niet beloond te worden. Enkele vinden zelfs dat de huidige criteria remmend werken op innovatie.”

Het zit dus niet echt goed met de milieucriteria, in de regel wel een sterk punt van dit agentschap van het ministerie van EZ. De blinde hoek van SenterNovem zit eerder in het formuleren van sociale aspecten van duurzame inkoop. Een bureau met een prachtige afspiegeling van de bevolking als werkstaf hoeft er niet op te rekenen dat dit voordeel biedt wanneer een bewindsman ineens hoognodig een PR-goeroe nodig heeft. Terwijl dat nu juist wel eens de oplossing had kunnen zijn…

BECO: “Tot nu toe heeft SenterNovem zich beperkt tot de milieucriteria. Sociale criteria moeten daar op termijn wel aan toegevoegd worden. Over de ontwikkeling van sociale criteria zegt SenterNovem het volgende. “De overheid werkt aan het ontwikkelen van beleid voor sociale criteria bij duurzaam inkopen. Rond 21 augustus zou dan ook de start zijn van de schriftelijke consultatieronde en op 3 september zou een stakeholderbijeenkomst plaatsvinden. Onlangs is echter het uitgewerkte voorstel getoetst in de interdepartementale werkgroep van aanbestedingsjuristen. Daarin is geconcludeerd dat de juridische aspecten van het voorstel nog nader bezien moeten worden. Het gaat vooral om het voorstel de fundamentele arbeidsnormen van de ILO voor alle productgroepen op generieke wijze op te nemen in de contractvoorwaarden. Dit zou zich volgens het juridisch advies niet op juiste wijze verhouden tot de eis van proportionaliteit in het EU aanbestedingsrecht. Dit betekent dat de geplande schriftelijke consultatieronde, startende op 21 augustus, en de stakeholderbijeenkomst op 3 september, geen doorgang krijgen. Het juridisch advies moet eerst nader bestudeerd en besproken worden.” Als een gevolg hiervan is onduidelijk hoe en in welke vorm sociale criteria door SenterNovem zullen worden geïntegreerd.”

Beco baseert de conclusies op onderzoek in de branches schoonmaak, papier, ICT (hardware, reproductieapparatuur, tonercartridges), catering, uitzendbureaus en adviesbureaus.

Uit de laatste hoek komt de volgende klacht: “Een van de criteria voor inhuur van adviesdiensten is het volledig compenseren van de autokilometers die door een consultant gemaakt worden voor een opdracht. Een grote producent van ICT-hardware geeft aan niet te geloven in deze compensatie en heeft andere strategieënontwikkeld om in de toekomst te komen tot een “Low Carbon Economy”. Het bedrijf is van mening dat de overheid bedrijven niet in één bepaalde richting mag duwen. Hiermee bepaalt de overheid welke methode de juiste is en sluiten ze vele andere (betere) opties uit.Daarnaast wordt in de criteria van de aanbieders verlangd dat ze een kilometeradministratie bijhouden die door een externe partij geverifieerd moet worden (bijv. een accountant). Dit zal zorgen voor een enorme stijging van de administratieve kosten en zal de bereidheid om verder te kijken dan deze ene oplossing tegenwerken. De eenvoudigste oplossing voor consultancybedrijven om aan de eisen te voldoen is het compenseren van de gehele leasevloot, maar hiermee koopt een bedrijf als het ware schuld af en is er geen stimulans meer om naar alternatieven voor autogebruik te kijken.”

P+ webtip: BECO-rapport voor Natuur en Milieu