Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 februari 2009

Vergoeding energie uit mest omhoog naar 17,7 eurocent

Waterkracht en grotere bedrijfsmatige zon-pv systemen zijn nieuwe categorieën die zijn toegevoegd is aan de Subsidieregeling Duurzame Energie 2009 (SDE). Dat schrijft minister Van der Hoeven in een brief die vrijdag naar de Tweede Kamer is gegaan. Bij de berekening van de tarieven is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan tot het op deze wijze vastgestelde tarief. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs.

De volgende categorieën komen voor subsidie in aanmerking:

1. Wind op land. Het tarief voor 2009 is 9,4 eurocent per kilowattuur (kWh) uitgaande van 2200 draaiuren. Vorig jaar was dat nog 8,8 eurocent. De verhoging is vooral een gevolg van de gestegen kosten voor windturbines. In totaal kan in 2009 830 megawatt (MW) aan vermogen worden gesubsidieerd. Het is de bedoeling in deze kabinetsperiode tot een totaal van 2000 Megawatt extra aan windvermogen op land te committeren.

2. Zon. Voor kleinschalige zon-pv installaties (tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt het tarief 52,6 eurocent per kWh en voor grotere installaties (tot 100 kWp) 45,9 eurocent. In 2008 kwamen alleen installaties tot 3,5 kWp in aanmerking voor subsidie. Voor kleinschalige projecten wordt in 2009 een budget opengesteld dat overeenkomt met in totaal 15 megawatt aan vermogen en voor grotere projecten is budget beschikbaar tot in totaal 5 megawatt aan op te stellen vermogen.

3.Biomassa. De toegelaten biomassastromen voor opwekking van energie worden uitgebreid met vloeibare reststromen, zoals frituurvet, en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Andere vloeibare biomassastromen blijven van de regeling uitgesloten, omdat de duurzaamheid niet gegarandeerd kan worden. De tarieven voor de productie van biogas variëren van 46,5 tot 58,3 eurocent per kubieke meter (totaal op te stellen vermogen 16-22 megawatt). Voor productie van elektriciteit uit biomassa variëren de tarieven van 11,5 tot 17,7 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 43-55 megawatt). Het bedrag wordt hoger naarmate er meer restwarmte nuttig wordt aangewend. Het tarief voor covergisting varieert, afhankelijk van de hoeveelheid nuttig aangewende restwarmte, tussen 15,2 en 17,7 eurocent per kWh. In de regeling voor 2008 was het tarief voor covergisting nog 12 eurocent.

4. Waterkracht. Dit is een nieuwe categorie binnen de SDE. Het tarief voor projecten met een waterverval van groter dan 5 meter bedraagt 7,3 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 7 MW). Voor projecten met een waterverval tot 5 meter bedraagt het tarief 12,5 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 13 MW). Het gaat hier om een relatief kosteneffectieve categorie en er zijn voldoende signalen uit de markt dat het potentieel gerealiseerd kan worden.

Voor wind op zee geldt dat eind dit jaar een tender zal worden opengesteld voor projecten die een vergunning hebben verkregen. De bedoeling is minimaal 450 megawatt aan projecten te committeren. De Subsidieregeling Duurzame Energie 2009 zal worden uitgevoerd door SenterNovem. Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf de datum van openstelling (eerste week van april)  tot en met 30 oktober 2009.

P+ webtip: Persbericht nieuwe regeling duurzame energie