Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 juni 2009

Cramer geeft aan waar duurzaam inkopen meest zinvol is

Waar valt volgens Cramer de meeste duurzaamheidswinst te behalen?

Gebouwen
Gebouwen en kantoren vormen een van de grootste inkoopvolumes van de overheid en juist bij deze categorie is een forse duurzaamheidswinst te boeken. Concreet betekent dit dat bij nieuwbouw en renovatie een minimale score op een integraal milieuprestatieinstrument (Greencalc, GPR) verlangd zal gaan worden. Bij huur of aankoop en bij onderhoud wordt ingezet op een hogere energieprestatie van het gebouw of van onderdelen van het gebouw zoals beglazing en installaties. Uit een oogpunt van zuinig omgaan met materialen wordt een flexibel inbouwpakket verlangd. Bij vervanging van de dakbedekking wordt aangesloten bij het ambitieprogramma dak- en wegtransitie. Op deze manier maken we de gebouwen van de overheid schoner, zuiniger en duurzamer en besparen we uiteindelijk fors op de energierekening.  

Grond-, weg- en waterbouw
Een andere grote categorie zijn de projecten op het gebied van grond- weg- en waterbouw. In de toekomst zal ook bij deze projecten een minimale score op een integraal milieuprestatieinstrument worden gevraagd. Een dergelijk instrument bestaat voor deze categorie echter nog niet. Daarom wordt nu reeds ingezet op zuinige voertuigen en werktuigen. Afvalstoffen worden gescheiden, zonodig gebroken conform een nationale beoordelingsrichtlijn, en correct afgevoerd. Zo stimuleren we recycling en hergebruik. Voorts worden bij conserveren bepaalde schadelijke stoffen niet meer toegepast. Energiezuinigheid staat centraal bij verlichting en verkeersregelinstallaties. Ook hier kunnen we dankzij duurzaam inkopen de energierekening straks fors omlaag brengen.

Vervoer
Voor de aanschaf van voertuigen en mobiele werktuigen en voor de uitbesteding zoals bij openbaar vervoer zijn vergelijkbare milieuaspecten aan de orde. Waar het energielabel bestaat, wordt een bepaald niveau label gevraagd. Voor het verminderen van luchtverontreiniging wordt aangesloten bij Europese normeringen. Een roetfilter of vergelijkbare techniek is nodig ter vermindering van fijn stof. Tevens worden stille banden gevraagd. Op deze manier stimuleren we schone en zuinige voertuigen, waarmee we de CO2 uitstoot verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Juist op lokaal niveau, bijvoorbeeld bij het voertuigenpark van gemeentelijke diensten, gaat de ontwikkeling heel snel. Steeds meer gemeenten zetten in op duurzame mobiliteit. Door aan te sluiten bij bestaande en breed geaccepteerde criteria zoals de auto-labels, houden we het proces van inkopen voor deze categorie simpel en efficiënt.

Apparatuur
Ook bij de categorie apparatuur is met eenvoudige criteria snel duurzaamheidswinst te behalen. Het voornaamste doel van duurzaam inkopen op dit gebied is een laag energieverbruik. Voor zover beschikbaar wordt hiertoe aangesloten bij het Europese Energy Star label. Op die manier gebruiken we een breed geaccepteerd keurmerk, waardoor de administratieve lasten geminimaliseerd worden. Waar relevant wordt ook een laag waterverbruik en maximale emissiewaarden voor NOx gevraagd. Voor tonercartridges wil ik, juist omdat de markt hier zulke veelbelovende kansen biedt, recycling stimuleren.

Op kantoor
Eveneens een grote en belangrijke categorie producten bestaat uit kantoormeubilair en kantoorartikelen. Op dit gebied gaat de ontwikkeling in de markt razendsnel. Voor de eenvoud en doelmatigheid van het systeem stel ik voor om in te gaan kopen met criteria gebaseerd op ecolabels, voor zover die voor de betreffende productgroep beschikbaar zijn (stoffering, papier, kantoorartikelen, schoonmaakmiddelen, drukinkt). In andere gevallen gelden limietwaarden voor schadelijke stoffen (meubilair, drukproces, bedrijfskleding). Voor meubilair wordt ook gekeken naar de levensduur en het mogelijk maken van recycling.
 
Diversen
Naast de grote productgroepen met grote kansen voor duurzaamheid zijn er ook kleinere categorieën die veel potentie hebben. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het inkopen van groene in plaats van grijze stroom.  Een ander eenvoudig voorbeeld is de inhuur van externe vergader- en verblijfslokaties. Deze moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Reizen naar het buitenland met een kortere afstand dan zes uur vinden in principe met de trein plaats; en van alle dienstreizen wordt de CO2-uitstoot gecompenseerd. In aanvulling op het beleid om de biologische landbouw verder te stimuleren, stelt het kabinet ook voor om bij de catering te verlangen dat een bepaald gedeelte van het assortiment bestaat uit biologische producten of producten met een vergelijkbare milieuwinst. Juist vanuit de cateringbranche zelf is aangedrongen op hoge ambities, omdat de markt hier veel te bieden heeft.

P+ webtip: De Kamerbrief van CramerP+ webtip 2: Criteria inkoop in detail