Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 oktober 2009

Transportbedrijf ITC Holland maakt biogas uit spoelwater

Het pilotproject vond plaats op de oude locatie van het transportbedrijf in Reek. Daar werd het anaerobe (zuurstofloze) afvalwaterzuiveringssysteem een half jaar lang in een proefopstelling getest. Op het nieuwe bedrijfsterrein van ITC in Oss is de bouw van de definitieve, industriële bioreactor gestart Een installatie van liefst 16,5 meter hoog en met een inhoud van 500 kubieke meter. De Biopaq-AFR is een reactorconcept van Paques uit het Friese Balk. Er gaat dus afvalwater en andere restproducten van de tankreinigingsinstallatie van ITC in. Te Oss worden tankauto’s schoongemaakt die gebruikt zijn voor vervoer van vloeibare levensmiddelen. In de huidige situatie wordt het bij de tankreiniging gebruikte water ontdaan van onder andere vetten en vervolgens geloosd op het riool. De vetten worden apart afgevoerd. Het nieuwe anaerobe zuiveringssysteem zet straks zowel de opgeloste als niet-opgeloste bestanddelen om in waardevol biogas, waarvan de energie efficiënt kan worden benut. Met de Biopaq-AFR reduceert ITC dus enerzijds de lozingskosten en anderzijds profiteert het bedrijf van het opgewekte biogas. Het geproduceerde biogas wordt via een stoomketel omgezet in warmte die direct kan worden aangewend voor de tankreiniging.Hoe het ongeveer werkt? In de bioreactor van ITC groeien de bacterien in vlokken. Die worden binnen het systeem gehouden door een geintegreerde flotatie-unit. Hier wordt effluent toegevoegd dat met biogas is verzadigd waardoor er kleine belletjes ontstaan. Deze doen de bacterievlokken en de in het influent aanwezige vaste stoffen en vetten opdrijven. Het effluent wordt onder deze drijflaag afgelaten en het anaerobe, vlokkige slib blijft met de vetten achter in de reactor. Het opgewekte biogas wordt vervolgens ingezet als waardevolle en milieuvriendelijke energiebron. P+ webtip: ITC Holland