Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 december 2009

Europa mag Europees biologo kiezen

Op 1 januari 2009 werden nieuwe EU-regels van kracht betreffende de productie, controle en etikettering van biologische producten. Enkele nieuwe bepalingen inzake etikettering worden echter pas van kracht op 1 juli 2010.

In juni 2007 stemde de Europese Raad van landbouwministers in met een nieuwe Verordening van de Raad inzake biologische productie en etikettering van biologische producten. Deze nieuwe Verordening van de Raad bevat duidelijk omschreven doelstellingen, principes en algemene regels voor biologische productie.

De doelstelling van dit nieuwe wettelijke raamwerk is een nieuwe richting te geven aan de voortdurende ontwikkeling van biologische landbouw. Duurzame landbouwsystemen en een verscheidenheid aan kwalitatief hoogwaardige producten zijn het doel. Tijdens dit proces moet in de toekomst nóg grotere nadruk worden gelegd op milieubescherming, biodiversiteit en hoge normen voor dierenbescherming.

Bij biologische productie moeten natuurlijke systemen en cycli gerespecteerd worden. Duurzame productie zou zoveel mogelijk bewerkstelligd moeten worden met behulp van biologische en mechanische productieprocessen, door landgebonden productie en zonder het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO).

Bij biologische landbouw worden gesloten kringlopen, waarbij gebruik wordt gemaakt van interne hulpbronnen, verkozen boven open kringlopen die worden voorzien van externe hulpbronnen. Idealiter zouden externe hulpbronnen beperkt moeten blijven tot biologische hulpbronnen van andere biologische boerderijen, natuurlijke of natuurlijk verkregen materialen en slecht oplosbare minerale meststoffen. In uitzonderlijke gevallen kunnen chemische synthetische hulpbronnen echter worden toegestaan als geschikte alternatieven ontbreken. Deze worden pas toegelaten en opgenomen in de positieve lijsten in de bijlage bij de Verordening van de Commissie na een grondig onderzoek door de Commissie en de lidstaten.

Daar de Europese Unie zich uitstrekt van het hoge Noorden tot Zuid- en Oost-Europa kunnen lokale klimatologische, culturele of structurele verschillen worden gecompenseerd door voorziene flexibiliteitsregels.

Voedsel mag slechts als “biologisch” aangemerkt worden als minstens 95 procent van de agrarische ingrediënten biologisch is. Biologische ingrediënten in niet-biologisch voedsel kunnen opgenomen worden als biologisch in de lijst van ingrediënten, maar dan moet dit voedsel wel zijn geproduceerd in overeenstemming met de biologische wetgeving. Om te zorgen voor meer transparantie moet het codenummer van de toezichthoudende instantie worden aangegeven.

Het gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO) en van met GGO’s vervaardigde producten is nog altijd verboden in biologische productie. Producten die GGO’s bevatten, mogen het etiket “biologisch” niet dragen, tenzij de ingrediënten die GGO’s bevatten onbedoeld in de producten terecht zijn gekomen en het GGO-percentage van het ingrediënt minder dan 0,9% is.

Volgens de nieuwe wetgeving moeten producenten van verpakt biologisch voedsel het EU biologisch-logo gebruiken vanaf 1 juli 2010. Het gebruik van het logo op biologisch voedsel uit derde landen is echter optioneel. Als het EU biologisch-logo wordt gebruikt moet vanaf 1 juli 2010 de plaats worden vermeld waar de landbouwingrediënten zijn geproduceerd.

P+ webtip: Stem op beste biologo