Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 december 2009

PDF van het Copenhagen Accord

Wat zijn de kernpunten uit het Copenhagen Accord?

+ Er is erkenning voor het feit dat wetenschappers stellen dat er veel minder CO2 uitgestoten moet worden, om zo de stijging van de temperatuur op aarde tot 2 graden Celsius te beperken. In het Copenhagen Accord wordt zelfs van een beperking van de stijging met 1,5 graden gesproken.+ Er moet eind 2010 een juridische overeenkomst zijn om de uitgangspunten te realiseren. Het Copenhagen Accord zelf bevat geen bindende afspraken om de uitstoot van CO2 te reduceren.

+ Westerse landen zullen ontwikkelingslanden helpen met geld en techniek om een eigen bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van het broeikaseffect. In 2020 moet daar een bedrag van 100 miljard dollar per jaar voor zijn.

+ Op korte termijn zal Europa hier 10,6 miljard dollar voor beschikbaar stellen, Japan 11 miljard en de VS 3,6 miljard.

+ De CO2-handel wordt wel in het Copenhagen Accord genoemd, maar slechts als een van de mogelijkheden om door middel van marktwerking tot actie te komen. Europa is nu het enige continent op aarde met bindende afspraken op dit gebied. De commentaren op dit "akkoord" zijn in Europa overwegend negatief. Minister Jacqueline Cramer van VROM moest erg haar best doen om blij te zijn met de paar goede punten. Maar ook de New York Times bestempelde de Klimaatconferentie als "chaotisch" en het eindstatement als "rommelig". President Obama zelf bestempelde zijn deal met de opkomende landen als India en China echter als "een start met een lange weg voor ons". Er zullen nog vele besprekingen en onderhandelingen volgen, maar niet meer in een kermis als Kopenhagen. Dat deze besprekingen ook niet makkelijk zullen zijn, blijkt wel uit het feit dat een cruciale afspraak uit een van voorlaatste versies van het Copenhagen Accord is geschrapt. Daarin was nog sprake van een deal tussen alle landen om het niveau van de broeikasgassen in 2050 te verminderen met 50 procent, terwijl een blok van 77 arme landen vroeg om 80 procent.  Ook een passage in het conceptakkoord, waarin werd gesteld dat het akkoord voor volgend najaar wettelijk verplichtend moet worden gemaakt, werd op het allerlaatste moment geschrapt. P+ webtip: Copenhagen Accord