Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 februari 2010

Wat wil nieuwe belangenbehartiger De Groene Zaak?

“De overheid zou de bestaande regelgeving moeten herzien om Nederland sneller te laten verduurzamen. Leidraad bij de herziening: de veroorzaker draagt de kosten.”
ASN Bank

“Oproep aan de overheid: reken ambtenaren af op het realiseren van hogere doelen. Niet een ‘brave’ ambtenaar met een beperkte scope op de aanleg van een stuk weg, maar een duurzame ambtenaar met zicht op duurzaam mobiliteitsbeleid doet het goed. Dat is een verduurzamingsprikkel waar geen wetswijziging voor nodig is.”
AT Osborne

“Dé grote uitdaging is integraal mobiliteitsbeleid. De ministeries van VROM, V&W, Financiën en EZ moeten stimuleringsmaatregelen en wetgeving beter op elkaar laten aansluiten, met name op fiscaal gebied.”
Athlon Car Lease

“De overheid zou de kosten van CO2-uitstoot verder moeten verhogen en moeten zorgen voor een stabielere ondersteuning van duurzame energieproductie en duurzaam energieverbruik.”
Between-us

“Een geïntegreerd ketentarief invoeren voor (drink) waterverbruik. Daardoor zien consumenten gemakkelijker wat ze voor hun waterverbruik betalen (inclusief inzameling en zuivering). Dat kan tot bewuster en duurzamer watergebruik leiden.”
Coram

“Ga niet uit van de bestaande belangen (die zijn sterk, zeker in Nederland) maar van de gewenste situatie in de toekomst. Durf te investeren in de volgende generatie. Concreet: het belang van duurzame energie hoger op de agenda zetten, meer consistentie in het subsidieregime, consistentie in stimulering en beprijzing.”
Eneco

“Maak bij het inrichten van grote projecten (infrastructuur, bedrijfsterreinen) de omslag van machomodel (‘wij weten hoe het moet en we zetten het door ook’) naar samenwerkings- /stakeholdersmodel, waarbij economische winst en natuur- en milieuwinst hand in hand gaan.”
Jan Paul van Soest, JPvS

“De ministeries van VWS, OC&W, VROM, LNV en EZ zouden samen consistent integraal beleid moeten formuleren rondom duurzaamheid in relatie tot ondernemend Nederland. Nu geven bijvoorbeeld VWS en LNV beide veel geld uit aan preventie en ‘groen’, maar niet in samenhang met elkaar.”
Menzis

“De overheid zou bij aanbestedingen duurzaamheidsinspanningen zwaarder moeten laten wegen dan prijs. Nu kan een leverancier nóg zo veel hebben geïnvesteerd in duurzaamheid, de prijs blijft het zwaarts wegen. Dit werkt demotiverend en ondermijnt de duurzame inkoopcriteria.”
Multicopy

“Versoepel het fiscale en bestemmingsbeleid rondom herontwikkeling van oude gebouwen in de binnenstad.”
Projectontwikkeling OVG

“De overheid moet de milieueffecten van vervuilende activiteiten belasten. Als deze effecten worden ‘ingeprijsd’ in retailprijzen, kiezen consumenten sneller voor duurzame producten. Decentrale opwekking van energie mag niet worden ontmoedigd door belemmeringen om elektriciteit terug te leveren aan het net. Stel normen op voor duurzame renovatie en nieuwbouw, met bijbehorende beloningen (WOZ-korting lagere overdrachtsbelasting).”
Triodos Bank

“Bij de productie van biologisch voedsel worden in de keten aanzienlijke extra kosten gemaakt, terwijl ‘vervuilende’ producten niet extra worden belast. Dat betekent dat de grote voordelen die biologische productie in veel gevallen heeft momenteel niet worden beloond. Wessanen spoort de overheid aan om het ‘prijsnadeel’ te corrigeren via maatregelen in de hele biologische keten.”
Wessanen

P+ webtip: De Groene Zaak

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier