Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 maart 2010

Toetsingscommissie Inkoop Hout keurt kaalkap goed

TPAC, dat in opdracht van het ministerie van VROM beoordeelt of houtcertificeringssystemen voldoen aan de Nederlandse criteria voor duurzaam beheerd bos, zegt dat het gecertificeerde bosareaal in Maleisië "niet bestand is tegen politiek-geïnitieerde conversie voor de aanleg van (hout)plantages of infrastructurele werken." Maar dat is het certificatiesysteem MTCS "niet aan te rekenen", omdat het besluit tot conversie op politiek niveau wordt genomen en niet door de gecertificeerde bosbeheerder. TPAC wil daarover geen oordeel vellen en laat dat over aan de minister van VROM. Hilde Stroot van Greenpeace noemt het "een gek advies". "TPAC heeft de conversie van bos in plantages zelf geconstateerd, maar stelt MTCC, de beheerder van het MTCS-keurmerk, daarvoor niet verantwoordelijk. MTCC kan geen enkele garantie geven dat hun bos blijft staan, en geeft dus een farce-keurmerk af. Daar komt bij dat er veel dwarsverbanden bestaan tussen de Maleisische overheid en MTCC: dat zijn niet twee totaal verschillende entiteiten."Volgens de milieu- en ontwikkelingsorganisaties voldoet MTCS niet aan de Nederlandse Inkoopcriteria. In de MTCS bossen zou sprake zijn van kaalkap en sociale misstanden. De Nederlandse Inkoopcriteria schrijven voor dat de inheemse bevolking toestemming moet geven voor houtkap op hun grondgebied, maar in de praktijk weten mensen die in MTCS-bossen wonen vaak niets van de certificering. Het advies van TPAC is van belang, omdat sinds dit jaar alle aankopen en aanbestedingen van de rijksoverheid duurzaam moeten zijn. Provincies en waterschappen houden het op 50 procent, gemeenten streven naar 75 procent in 2010 en 100 procent in 2015. Op houtgebied heeft TPAC dus een poortwachtersfunctie: zij bepaalt welke houtcertificeringssystemen duurzaam zijn. Stroot hoopt en verwacht dat de demissionaire minister van VROM (Tineke Huizinga) de beslissing over MTCS uitstelt totdat de NGOs een eigen aanvullend onderzoeksrapport klaar hebben. Ook heeft Greenpeace een beroepsprocedure gestart tegen het TPAC-advies. Stroot: "Dit advies maakt in een keer helder dat het mandaat voor TPAC niet toereikend is om te beoordelen of een houtcertificeringssysteem duurzaam is. Het is een papieren exercitie. Op papier ziet MTCS er goed uit, maar dat komt niet overeen met de praktijk."P+ webtip: TPAC