Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 oktober 2010

Kamervragen SP over verbranden plastic in Duitsland

Vragen van het lid Jansen aan de Minister van Milieu over de inzameling en hergebruik van kunststof afval1
Onderschrijft u de constatering van CEO Sondag van de Van Gansewinkel Groep dat 50% van het in Nederland ingezamelde kunststofafval alsnog in de verbrandingsovens verdwijnt? Zo nee, waarom niet?2
Kunt u op grond van de gegevens van Nedvang aangeven waar het kunststofafval in de keten terecht komt? Kunt u per nuttige toepassing aangegeven hoeveel % van de ingezamelde kunststof daarvoor gebruikt wordt?3
Onderkent u dat de hoogwaardigheid van het hergebruik en de recycling in belangrijke mate afhangt van de kwaliteit van het gescheiden materiaal? 4
Heeft u de bevoegdheid om producenten te verplichten tot het aanbrengen van markers op hun producten om scheiding van afvalstromen te verbeteren? Zo nee, wie heeft die wel en bent u bereid daar aan te dringen op invoering?5
Bent u bereid in overleg met de afvalverwerkers de belemmeringen in kaart te brengen voor bouw van nascheidingsinstallaties van kunststofafval in Nederland en deze belemmeringen weg te nemen? Zo nee, waarom niet en hoe gaat u er dan voor zorgen dat de afvalverwerking de komende jaren hoger de ladder van Lansink op komt?