Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 oktober 2010

0,3 Megaton meer CO2-uitstoot door 130 kilometer rijden

CE Delft zegt van allerlei kanten benaderd te zijn met vragen over de gevolgen van de verhoging van de maximum snelheid van 120 naar 130 km per uur. Op de website worden de volgende prognoses gegeven: "Door de maximum snelheid te verhogen van 120 naar 130 km per uur, zullen twee effecten optreden. Per kilometer gaan wagens meer CO2 uitstoten en omdat de auto aantrekkelijker wordt zal er op langere termijn meer gereden worden. In totaal zal dit naar schatting leiden tot een extra CO2-uitstoot van 0,3 Mton. Dit is 1,3 procent ten opzichte van de huidige personenauto emissies. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat het alleen om 120 km snelwegen gaat en dat niet ten alle tijden mogelijk is om de maximum snelheid te halen (o.a. niet in de spits).""Wanneer op 120 km wegen de maximumsnelheid wordt verhoogd tot 130 km zal ongeveer 20 procent van de kilometers bij een hogere snelheid worden afgelegd. Omdat bij een hogere snelheid meer CO2 wordt uitgestoten per kilometer dan bij lagere snelheid (10 procent meer van 120 naar 130) neemt de CO2-uitstoot van het personenautoverkeer op 120 km wegen met ongeveer 4 procent toe. Daarnaast zal er over vijf tot tien jaar ca. 1,2 procent extra verkeer op de snelweg worden aangetroffen, omdat de auto aantrekkelijker wordt door de gemiddeld hogere snelheid."CE presenteerde meer interessant onderzoek. Zo blijkt de verpakkingenbelasting nauwelijks tot afname van de hoeveelheid afval te leiden. "Het beeld dat de uitgevoerde evaluatie oplevert is dat de verpakkingenbelasting tot nu toe een beperkt effect heeft gehad op de verpakkingenmarkt. Hoewel geïnterviewden enkele voorbeelden noemen van bedrijven/sectoren waar de belasting bedrijven heeft gestimuleerd tot een verandering van hun verpakkingenstrategie, heeft bij het grootste deel van de bedrijven de belasting volgens hen (nog) niet geleid tot veranderingen. Voor de langere termijn (ca. tien jaar) worden grotere effecten verwacht, maar volgens de geïnterviewden zullen de effecten waarschijnlijk beperkt blijven. Redenen die worden genoemd voor de beperkte effecten (zowel op korte als lange termijn) zijn: de beperkte financiële prikkel die de belasting biedt, het feit dat naast kosten ook verschillende andere factoren de verpakkingenstrategie van bedrijven bepalen, het sterke internationale karakter van de verpakkingenmarkt en het ontbreken van een stabiel beleidskader. De milieueffecten van de verpakkingenbelasting zouden vergroot kunnen worden als de belastingtarieven substantieel worden verhoogd." Maar dat is de regering Rutte dus niet van plan. CE bevestigde ook dat er ondanks het gescheiden ophalen van afval nog heel veel verbrand wordt. In dit onderzoek werd gekeken of het de moeite waard is om dat afval dan zo dicht mogelijk bij de plek van afhalen te verbranden, of een stukje te gaan rijden naar de verbrandingsinstallatie met het hoogste rendement. Het onderzoek werd betaald door SITA, een van de partijen die het Nederlandse plastic helemaal naar Duitsland rijdt om daar te verbranden. CE: "Bij afval is het zaak de hoeveelheid te beperken (preventie) en zoveel mogelijk te recyclen. Toch blijft er dan nog een behoorlijke hoeveelheid afval over die verbrand wordt met energieopwekking. De tien beschikbare afvalverbrandingsinstallaties in Nederland hebben behoorlijke verschillen in rendement. De beste haalt ongeveer twee maal meer energie uit het afval dan de slechtste. De beste AVIs zijn echter vaak wat verder weg. Veel gemeenten staan daarom voor het dilemma of hun afval dichtbij verwerkt moet worden of verder weg met een hoger energierendement. In dit onderzoek is het CO2-voordeel van een hoger energierendement afgewogen tegen het CO2-nadeel van extra transport (weg, water, spoor). Hoofdconclusie is dat de verschillen in energierendement veel zwaarder meetellen in het CO2-eindresultaat dan het verschil in transportafstanden." P+ webtip: CE-berekeningen