Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 februari 2011

Triodos Bank groeit in 2010 onverminderd door

We citeren het persbericht: "Een belangrijke ambitie van Triodos Bank voor 2011 is de groei van de financiering van duurzame energie projecten (wind en zonne-energie) in Europa. Eind 2010 financiert Triodos Groep meer dan 300 duurzame energieprojecten in Europa. Het gaat om 171 windenergieprojecten, 98 zonne-energiecentrales en enige kleinschalige biomassa- en waterkracht projecten. Gezamenlijk zijn deze projecten goed voor 1.624 MW. Zij produceren 4,1 miljard KWh per jaar ofwel het energieverbruik van 1,2 miljoen huishoudens. Dit betekent dat meer dan 1,6 miljoen ton CO2 per jaar vermeden is."

Directievoorzitter Peter Blom ziet wel een kentering in aandacht. Bedrijven en burgers zullen nog meer dan voorheen de stuwende kracht achter duurzame ontwikkeling moeten worden. "Overheden in heel Europa hebben hun handen vol aan bezuinigingen en zijn niet langer de drijvende kracht achter de noodzakelijke verandering naar een CO2 vrije economie. Wij willen vaart maken met het verstrekken van leningen aan duurzame energie projecten. Nieuwe coalities zijn nodig nu de overheid zich steeds verder terugtrekt. Het bedrijfsleven en de consument zijn nu aan zet. Zij moeten er voor zorgen dat duurzaam de standaard wordt."

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2010 met 14 procent tot EUR 362 miljoen. Het nieuwe kapitaal versterkt het fundament voor de toekomstige groei van de bank. De solvabiliteitsratio (of BIS-ratio), de belangrijke graadmeter voor de financiële kracht van een bank is 14,7 procent (2009: 16,5 procent). Triodos Bank voldoet nu al aan de Basel III vereisten voor solvabiliteit en liquiditeit die in 2019 van kracht worden. 

Ondanks de economische recessie is de kwaliteit van de kredietportefeuille onveranderd goed met uitzondering van een aantal projecten op het gebied biomassa. Dat is de reden dat de toevoegingen aan de kredietvoorzieningen met EUR 9,8 miljoen (2009 EUR 5,0 miljoen) hoger zijn dan verwacht.
Triodos Bank onderschrijft de Code Banken zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en heeft deze in 2010 ingevoerd. Alle directieleden hebben de bankiersverklaring ondertekend. De bankiersverklaring ligt in het verlengde van de Triodos Business Principles die onderdeel zijn van alle arbeidscontracten.
Triodos Bank heeft een beloningsbeleid dat goed aansluit bij de uitgangspunten van de Code. Het bonusbeleid van Triodos Bank gaat nog een stap verder. Triodos Bank kent geen variabele beloningen. Bijzondere prestaties van individuele medewerkers worden in uitzonderlijke gevallen wel extra beloond. Deze beloning wordt nooit in het vooruitzicht gesteld als bepaalde doelen worden bereikt maar in voorkomend geval achteraf vastgesteld en is beperkt tot een maximum van twee maandsalarissen. Als Triodos Bank goede resultaten heeft behaald, ontvangen alle medewerkers een voor iedereen gelijke eindejaarsuitkering. Over 2010 ontving iedere medewerker een bedrag van EUR 300.Het totaal aan vermogen onder beheer van de Triodos beleggingsfondsen is in 2010 met 10 procent gegroeid tot EUR 1,8 miljard. In 2009 was nog sprake van een groei van 30 procent. De beperking van het fiscale voordeel voor groen en cultureel beleggen die het nieuwe kabinet wil invoeren, is de belangrijkste oorzaak voor deze lagere groei.

Triodos Microfinancieringsfondsen investeren in 43 landen. De fondsen financieren 85 microfinancieringsbanken die gezamenlijk 7,2 miljoen kredietnemers bereiken waarvan 67procent vrouw is: 55 procent van de deelnemers woont op het platteland.P+ webtip: Triodos Nederland

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier