Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 maart 2011

Kans op vervolgsubsidie MVO Nederland

We geven hier de belangrijkste conclusie weer uit de evaluatie van bureau B&A."Het algehele beeld dat uit de evaluatie naar voren komt (zie bijlage) is dat MVO Nederland effectief en efficiënt heeft gefunctioneerd. MVO Nederland heeft een sterke positie verworven in Nederland als hét kenniscentrum voor MVO. Daarentegen is MVO Nederland (nog) niet in staat om haar publieke taak op het gebied van het stimuleren van kennis en bewustwording over MVO geheel zelfstandig te financieren. Enkele belangrijke conclusies uit het rapport:+ MVO Nederland wordt zeer gewaardeerd door de diverse stakeholders (bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties).
+ MVO Nederland werkt efficiënt, maar zou meer focus aan kunnen brengen door scherpere keuzes te maken. Lastig hierbij is dat stakeholders verschillende wensen hebben.
+ MVO Nederland heeft effectief geopereerd en heeft de afgesproken doelstellingen (de output) t.a.v. het aantal ondersteunende branches, aangesloten partners, websitebezoeken en waardering voor de activiteiten grotendeels behaald.
+ Het effect van de activiteiten van MVO Nederland (de outcome) is moeilijk meetbaar, ook omdat weinig gegevens beschikbaar zijn over de stand van zaken van MVO in het bedrijfsleven om het tegen af te zetten. Het beeld van de onderzoekers is dat:
- veel bedrijven bekend zijn geraakt met het begrip MVO, mede dank zij de inspanningen van MVO Nederland;
- een kopgroep van bedrijven actief aan de slag is met MVO (en goed presteert), maar dat het gros van het MKB MVO nog niet direct vertaald heeft in haar handelen.
+ MVO Nederland wordt gezien als hét kennisinstituut op het gebied van MVO in Nederland en wordt gewaardeerd om haar actuele kennis en vermogen om deze kennis praktisch toepasbaar te maken.
+ Cruciale kwaliteit in de ogen van stakeholders is de onafhankelijke positie van MVO Nederland.
+ De bedrijfsvoering kan verder worden geprofessionaliseerd (projectmatig werken), de relatie met het Rijk ook (duidelijkere afspraken, verwachtingen). Advies van de onderzoekers is om toe te groeien naar een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie (geen algemene subsidie, maar projectfinanciering).
+ MVO Nederland zal zonder additionele financiering van het Rijk haar taken op gebied van kennis en bewustwording niet zomaar voort kunnen zetten. Lageweg concludeert: "Wij zijn vanzelfsprekend blij met de uitkomst van dit onderzoek. Wij zien het als een erkenning van onze praktijkgerichte manier van werken en van onze strategie om anderen (bedrijven; ondernemersorganisaties en overheden) te inspireren en te ondersteunen om zelf steeds verdergaande stappen te zetten op het pad van MVO."P+ webtip: Brief met evaluatie MVO Nederland van Bleker