Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
26 juni 2011

11 Nieuwe spelregels duurzaam inkopen overheid

Aanbeveling 1: Jaag verduurzaming aan door innovatiegericht inkopen centraal te stellenAanbeveling 2: Bevorder functioneel specificerenAanbeveling 3: Hanteer geschiktheidseisen en/of selectiecriteria gericht op de
verduurzaming van bedrijfsprocessenAanbeveling 4: Formuleer centraal minimum- en gunningscriteria op basis van een nieuwe
AanpakAanbeveling 5: Maak meer gebruik van EMVI en geef duurzaamheid een serieuze weging(Het aanbestedingsrecht gaat uit van twee gunningscriteria: de laagste prijs of de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).)Aanbeveling 6: Investeer in verdere professionalisering en communicatieAanbeveling 7: Zorg voor een solide financieel-economische onderbouwing van het beleidAanbeveling 8: Verbeter de monitoring van duurzaam inkopenAanbeveling 9: Beperk de administratieve lastenAanbeveling 10: Aandacht voor de aanpak (inter)nationale sociale voorwaardenAanbeveling 11: Sluit waar nuttig aan bij Europese ontwikkelingenDe organisaties geven de zorg door van bedrijven, die klagen over de kosten die extra overheidseisen met zich meebrengen. Ambtenaren vragen wat al te makkelijk naar informatie, met de kans dat dit tevergeefs is, omdat in een aanbesteding meerdere partijen meedoen. Vraag pas achteraf om bewijsstukken, vinden de organisaties. Of geef zelfs een vergoeding voor al het voorwerk, bij complexe aanbestedingen.In het advies staat deze zorg als volgt geformuleerd: "Bedrijven, maar ook inkooporganisaties, worstelen met de administratieve lasten die gepaard gaan met het inkoopproces. Dit wreekt zich in het bijzonder bij het MKB. Dit heeft onder meer te maken met de bewijsstukken die moeten worden overlegd. Partijen doen de volgende aanbevelingen ten aanzien van de beperking van administratieve lasten:
- Vraag in de selectie- en gunningsfase alleen om relevante informatie en/of eigen verklaringen indien noodzakelijk en beperk dit tot het geven van de opsomming, niet de feitelijke stukken.
- Verzoek uitsluitend aan de inschrijvers die de gunning winnen om bewijsstukken.
- Volsta waar mogelijk met (openbare) zelfverklaringen en vraag niet alles op papier, maar toets vooral ook de naleving in de praktijk.
- Pas preselectie toe bij complexe aanbestedingen (niet alles aan iedereen vragen).
- Overweeg om na de preselectie tegemoet te komen in de gemaakte inschrijf- of ontwerpkosten van de afvallers. Dit is vooral interessant bij complexe aanbestedingen of waar gestreefd wordt naar een hoge ambitie qua innovatie.De organisaties willen door en zouden de overheid graag verder helpen door de kennis via een nieuw adviserend orgaan naar voren te brengen. "Partijen bevelen aan dat de staatssecretaris een stuurgroep samenstelt met bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties die onder verantwoordelijkheid van het kabinet meedenkt en adviseert inzake het duurzaam inkoopbeleid. Deze stuurgroep geeft nadere invulling aan de aanbevelingen, de implementatie en de communicatie. Partijen zijn bereid hier verder in mee te denken en een eerste aanzet te doen."Om een einde aan de versnippering van kennis te maken, stellen de organisatie voor dat de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties hun informatie via één integraal kennisplatform ter beschikking stellen.P+ webtip 1: Advies duurzaam inkopen 2011P+ webtip 2: Nieuwsbericht MVO Nederland