Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 september 2011

Tweede Kamer stopt bijensterfte niet met verbod op gif

 

Op de website Bijensterfte.nl staat een uitgebreid verslag van de besprekingen deze week in de Tweede Kamer. Op het CDA na, die de motie indiende om "De toelatingsprocedure voor landbouwgif zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te maken", waren alle moties zeer kritisch. De Partij voor de Dieren wenste "een herbeoordeling van neonicotinoïden van het CTGB voor toetsing voor te leggen aan onafhankelijke onderzoekers". Nu is het CTGB het bestuursorgaan die zelfstandig oordeelt of een gif wel dan niet toegelaten mag worden. Volgens de Partij van de Dieren kent de CTGB de laatste wetenschappelijke inzichten niet. De SP wenste zelfs "onmiddellijk een verbod uit te vaardigen voor het gebruik van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen als neonicotinoïden, in die gebieden waarin de aanvaardbare normen in het oppervlakte- of grondwater worden overschreden". De PvdA vreesde voor gezondheidseffecten en wilde "onder regie van het ministerie van Volksgezondheid nader onderzoek op de vermeende effecten van imidacloprid op het zenuwstelsel van de mens".

Alle moties werden verworpen, op die van het CDA na.

Staatssecretaris Bleker ontraadde de motie van de Partij van de Dieren omdat er al een Europees onderzoek was geweest, met een herbeoordeling van de bestrijdingsmiddelen. En het CTGB zou alle meest recente studies wel degelijk goed bestudeerd hebben, ondanks "de capaciteitsproblemen". De PvdA-motie werd afgeraden omdat de Duitsers al onderzoek naar gevolgen voor mensen hadden gedaan (de gewraakte middelen worden door het Duitse Bayer gemaakt).

P+ webtip: Website Bijensterfte