Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 oktober 2011

MVO Nederland wil 200.000 ondernemingen bereiken

"Ja, we zijn blij met de steun", meldt Willem in zijn videoboodschap. "Het betekent dat wij voor alle ondernemers kennis ter beschikking kunnen stelen over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het betekent dat we doorgaan met ketens, het slimmer samenwerken, mensen tot hun recht kunt laten komen, ook mensen die achtergesteld zijn op de arbeidsmarkt. We gaan ook heel concreet aan de slag met branche-organisaties."De afspraken tussen de regering en MVO Nederland lagen tot en met 2012 al vast. De evaluatie van de werkzaamheden was positief, zo meldde staatssecretaris Henk Bleeker (EL&I) aan de Tweede Kamer, afgelopen vrijdag. "MVO Nederland heeft mijns inziens een belangrijke rol bij het verspreiden van kennis, het creëren van bewustwording en het ondersteunen van bedrijven en branches bij de implementatie van MVO. Via MVO Nederland zullen de komende jaren ca. 200.000 ondernemers per jaar worden bereikt. Een goed element is ook het brancheprogramma. Brancheorganisaties zijn voor veel kleine en middelgrote ondernemers het belangrijkste informatiekanaal en zijn daarom een belangrijke schakel om het MKB te bereiken. MVO Nederland stimuleert brancheorganisaties en helpt hen bij de implementatie van MVO en het maken van een vertaalslag naar themas die voor de bedrijven in de branche relevant zijn. Het streven van MVO Nederland is dat eind 2014 circa 100 brancheorganisaties actief zijn met het stimuleren van MVO bij de bedrijven in hun branche. Ik vind het vanwege de bezuinigingen en gelet op het belang van betrokkenheid van bedrijven een goede ontwikkeling dat het aantal private partners van MVO Nederland het afgelopen jaar sterk is gegroeid. MVO Nederland heeft de ambitie het aantal partners verder te laten groeien naar 5000 in 2015. Met het oog op een zelfstandige toekomst, is het aantrekken van private partners van groot belang."Bleker doet de volgende financiële toezeggingen: "MVO Nederland wordt sinds de start in 2004 voor een belangrijk deel gefinancierd door het Rijk en ontvangt een jaarlijkse basissubsidie van circa €1,6 mln. die is toegezegd tot en met 2012. Daarnaast voert MVO Nederland diverse projecten uit o.a. op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijk betrokken ondernemen, stimuleren van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voorlichting over de recent geactualiseerde OESO-richtlijnen en duurzaam inkopen. Naast overheidssubsidie ontvangt MVO Nederland ook bijdragen van een groeiend aantal private partners. Inmiddels zijn dat er circa 1700 die gezamenlijk circa 0,7 mln. bijdragen per jaar (oplopend naar circa 1,5 mln. in 2014).
Na 2012 verandert de opzet. De algemene basissubsidie vervalt en wordt vervangen door een subsidie voor de uitvoering van specifieke publieke taken. Hiermee is een bezuiniging van 25 procent gemoeid en dit betekent tevens dat MVO Nederland voor haar algemene organisatiekosten niet alleen meer op het Rijk kan vertrouwen, maar in toenemende mate ook private financiering zal moeten aantrekken.Voor de periode 2013 en 2014 vraagt MVO Nederland een bijdrage aan de Rijksoverheid van €800.000,- voor de publieke kennis- en bewustwordingstaak (pijler 1) en €400.000,- voor het brancheprogramma (pijler 2). Het kabinet heeft besloten dit bedrag van in totaal €1,2 mln. per jaar, verdeeld over de departementen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Infrastructuur en Milieu en van Buitenlandse Zaken, ter beschikking te stellen voor de periode 2013 en 2014 conform het meerjaren businessplan van MVO Nederland."P+ webtip 1: Webmovie Willem LagewegP+ webtip 2: Brief toekomst MVO Nederland