Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 november 2011

VNO-NCW: MVO Nederland niet afschaffen

Wat betreft VNO-NCW slikt de VVD het standpunt in om MVO Nederland af te schaffen. “Dit is ongefundeerd. Een slag in de lucht”, zegt Jan Willem van de Braak, secretaris van de grootste werkgeversvereniging.

De begrotingsbesprekingen zijn in volle gang. Ineens stond daar op de website van de VVD dat MVO Nederland wel kan worden afgeschaft. Ondertekend door woordvoerster Economische Zaken Afke Schaart. Haar motivatie: het geld kan beter besteed worden aan innovatie van het MKB. Laat dat nu net een van de belangrijkste kernactiviteiten zijn van MVO Nederland. Het team van directeur Willem Lageweg begeleidt bedrijven juist in het winstgevender worden door een betere aansluiting te vinden met urgente maatschappelijke vragen. Een evaluatie door het ministerie van Economische Zaken bevestigde dat MVO Nederland deze rol uitstekend vervult.

Het is dan ook raadselachtig waarom Afke Schaart van de VVD “meer geld wil vrijmaken voor innovatie door MVO Nederland op te heffen”. Schaart op dezelfde website: “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van ondernemingen zelf. De consument rekent ze daar ook in toenemende mate op af. Vandaar de grote groei van commerciële adviesbureaus op dat gebied. Wat de toegevoegde waarde is van MVO Nederland is mij niet duidelijk. Daarom moeten we het ofwel privatiseren, ofwel afschaffen. De vrijkomende middelen stellen we wat mij betreft direct beschikbaar voor bedrijven en kennisinstellingen die zich richten op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Haar standpunt wekte ook verwondering op bij VNO-NCW. Secretaris Jan Willem van de Braak zegt: “Als je zegt dat MVO Nederland niet innovatief is, is dat een ongefundeerde stelling. Dat kun je zo niet zeggen. Wij vinden juist dat MVO Nederland heel nuttig werk doet. Wij zijn het met dit standpunt dus niet eens en steunen staatssecretaris Bleeker in zijn opvattingen om de basisfinanciering voort te zetten, zodat MVO Nederland kan doorgaan. Wij hopen dat de Tweede Kamer bij de begrotingsbehandelingen de voorstellen van Bleeker overneemt.” Van de Braak is adviseur van de beleidsdirectie van VNO-NCW.

Wat is innovatie eigenlijk, in het MKB? Van de Braak: “Dat gaat over kennisverspreiding, stimulering, en daar is MVO Nederland voortdurend mee bezig. Dat loopt allemaal heel goed en dat wordt alom erkend. Wij beoordelen dit volledig pragmatisch. Als MVO Nederland geen nuttige rol zou vervullen, zouden wij de eersten zijn die zouden zeggen: dit hoeft niet meer.  Maar nee, kijk nu toch hoe MVO Nederland ook weer meewerkt aan de Green Deal. Dit is een slag in de lucht.”

Ook MVO Nederland reageerde in de eigen reactie op de uitlatingen van de VVD door te verwijzen naar het positieve evaluatierapport: “In mei stuurden wij ons meerjarenbeleidsplan 2012-2015 naar het ministerie van EL&I. Die is goed ontvangen. Daarin verwezen wij naar een evaluatierapport van B&A, waaruit blijkt dat onze activiteiten breed worden gedragen door zowel het MKB, de MVO-koplopers, koepelorganisaties en NGO’s. Dat onze organisatie MVO laagdrempelig, praktisch en branchespecifiek weet te maken, komt in datzelfde onderzoek duidelijk naar voren als onze toegevoegde waarde.”

En verder: “Door bedrijven te stimuleren MVO te implementeren, dragen wij bij aan het verhogen van hun concurrentie- en innovatiekracht en het verlagen van de maatschappelijke kosten. Uit recent onderzoek van EIM blijkt bovendien dat 75 procent van het MKB onafhankelijke informatie over MVO ‘onmisbaar vindt om MVO-ambities waar te maken.’ De bedrijven uit ons netwerk zullen steeds meer gaan bijdragen aan onze financiering. De door mevrouw Schaart voorgestelde privatisering van MVO Nederland sluit niet aan bij de genoemde behoefte van het MKB en staat ook haaks op het advies van B&A.”

Jan Bom

Fotografie Stephanie Verbeek (op Springtij Festival)