Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Geen Keurmerk meer noemen
Geen Keurmerk meer noemen
10 mei 2012

Keurmerk in aanbesteding vragen mag niet meer

De provincie Noord-Holland die Max Havelaar-koffie wilde drinken, had dat keurmerk zo niet letterlijk in de aanbesteding mogen noemen. Wel in de vorm van technische specificaties. Aldus het Europese Hof.

Opmerkelijk genoeg is de directeur van Max Havelaar blij met de uitspraak van de hoogste rechter. Deze geeft ook houvast over de vraag hoe een overheid die Max Havelaar of Eco-koffie in de automaten wil stoppen, dit in een aanbesteding moet omschrijven. Dus niet in de vorm van het noemen van een keurmerk, maar door het opsommen van de “gedetailleerde specificaties”.

We halen die omschrijving uit de uitspraak van het Hof. De Provincie Noord-Holland heeft dus volgens de rechter met de richtlijn (2004/18/EG) onverenigbare gunningscriteria vastgesteld ‘door te bepalen dat wanneer bepaalde te leveren producten van bepaalde keurmerken waren voorzien, daarvoor in het kader van de keuze van de economisch voordeligste aanbieding een bepaald aantal punten zou worden toegekend, zonder de uitgangspunten van die keurmerken te hebben opgesomd of te hebben bepaald dat het bewijs dat een product aan die criteria voldeed met elk passend middel kon worden geleverd’.

Ook de toelichtende clausule kon volgens het Europese Hof niet door de beugel. Want deze clausule voldoet ook niet ‘aan de voormelde richtlijn neergelegde transparantieverplichting, door van de inschrijvers te verlangen dat zij voldoen aan de „criteria van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord ondernemen” en aangeven op welke wijze zij invulling geven aan bedoelde criteria en „bijdra[gen] aan het duurzamer maken van de koffiemarkt en aan een milieutechnisch, sociaal en economisch verantwoorde koffieproductie'.

Max Havelaar, die altijd heel graag het eigen keurmerk in de aanbesteding zag staan, is toch blij met deze uitspraak. In een persbericht schrijft de organisatie: "Het Europese Hof van Justitie heeft met haar uitspraak bevestigd dat een aanbestedende dienst in de aanbestedingsprocedure criteria voor eerlijke handel mag opnemen. De grote winst van deze uitspraak is dat dit niet alleen mag in de uitvoeringsvoorwaarden maar ook in de gunningscriteria. Dit laatste betekent dat bij een aanbesteding extra punten mogen worden toegekend aan producten die voldoen aan criteria voor eerlijke handel. Het Hof heeft aangegeven dat de criteria helder en transparant moeten worden geformuleerd. Daarnaast stelt het Hof specifieke eisen aan de manier waarop wordt aangetoond dat er aan deze criteria wordt voldaan. Dit kan bijvoorbeeld via een verklaring van een erkende organisatie.”

De link naar de volledige uitspraak van het Hof.