Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Heg terug in landschap
Heg terug in landschap
28 september 2022

Heggen en houtwallen terug in Aanvalsplan Landschap

Singels, bomenrijen, houtwallen, heggen, hagen, knotbomen, graften, griendjes en hoogstamboomgaarden, kruidenrijke akkerranden, poelen. Dat is waar het Aanvalsplan Landschap om draait. 

Doel is om 10 procent van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen. In 2030 moet de helft van deze ambitie zijn gerealiseerd. Uiterlijk in 2050 moet het groen-blauwe raamwerk klaar zijn. 

Als cruciale randvoorwaarde om dit mogelijk te maken is tot 2030 7,5 miljard nodig. Beheervergoedingen moeten langjarig worden zeker gesteld. Het Aanvalsplan verhoogt de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap en draagt significant bij aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen.

Het Aanvalsplan is deze week overhandigd aan Christianne van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof. Een coalitie van partijen verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft op verzoek van de overheid dit Aanvalsplan opgesteld. Deze coalitie bestaat uit een brede selectie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven. Ook de ministeries van LNV, BZK, en OCW hebben bijgedragen aan het opstellen van het Aanvalsplan.


Uitvoering door grondeigenaren

Het kan dus gaan om allerlei vormen van grond, die in eigendom is van overheden, agrariërs  en particulieren. 

Louise Vet, voorzitter Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel: “Voor agrariërs en andere particuliere grondeigenaren staat voorop dat het financieel voldoende aantrekkelijk moet worden gemaakt om hen te verleiden bij te dragen.  Het Rijk, provincies en gemeenten met grond in eigendom kunnen en moeten er ook zelf mee aan de slag. Daarnaast hebben waterschappen als beheerder van rivieren, beken, vaarten en sloten en wegen, kades en dijken een belangrijke rol bij het realiseren van de ambitie”.
 

Downloads

Meer info download je hier:

Aanvalsplan Landschap (2933 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier