Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Menselijke ecosystemen City Deal Impact Ondernemen
Menselijke ecosystemen City Deal Impact Ondernemen
17 december 2023

Meer impact maken met menselijke ecosystemen

Een ex-gedetineerde die nu voor het ministerie van Defensie vloeren in de wapenkamers schoonmaakt. Het is een van de meest sprekende successen van de eerste City Deal Impact Ondernemen, die volgend jaar verlengd gaat worden. 

Een heel ‘menselijk ecosysteem’ van overheden, impact ondernemers, financiers, intermediairs en kennisinstellingen leerde de afgelopen jaren hoe er met gerichte aanbestedingen sociale en ecologische winst gecreëerd kan worden. 

In de P+ Special ‘Menselijke ecosystemen’ wordt onderzocht hoe deze partijen in een netwerk rond ex-gedetineerde Johan functioneren. P+ is (sinds 2002) het mediaplatform in Nederland dat Best Practices presenteert voor een duurzame toekomst.


Alle partners aan het woord

Alle partners in dit ecosysteem komen in de Special aan het woord.

+ De werknemer: Johan is een ex-gedetineerde, nu werkzaam op het ministerie van Defensie en de gemeente Leeuwarden.

+ De werkgever: De impact onderneming Breedweer regelt werkplekken voor Johan als vloerreiniger.

+ De overheid: De inkopende overheid van de stad Leeuwarden maakte gebruik van nieuwe mogelijkheden in de Aanbestedingswet, om zo werk aan Johan te kunnen bieden.

+ De intermediair: Buy Social brengt inkopende organisaties en impact ondernemingen als Breedweer dichter bij elkaar.

+ De financier: De Rabo Foundation zorgt voor financiële armslag van impact ondernemingen als Breedweer.

+ De kennisinstelling: Het Groene Brein analyseert op wetenschappelijke basis hoe het ecosystemen functioneert waarin Breedweer centraal staat.

+ De dealmaker: Op het ministerie van Binnenlandse Zaken huist de centrale dealmaker van de City Deal Impact Ondernemen die ook door Breedweer werd ondertekend.


Drie jaar geleden startte City Deal Impact Ondernemen

De City Deal Impact Ondernemen startte drie jaar geleden met bijna 100 partners, met de intentie van elkaar te gaan leren.
De ‘Deal’ is onderdeel van een reeks City Deals die zijn geïnitieerd door Agenda Stad, een interbestuurlijk programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De City Deals zijn bedoeld om actuele maatschappelijke onderwerpen verder te brengen door innovatieve samenwerking. Hierbij worden relevante partners uit verschillende sectoren en lagen van de samenleving betrokken.

Een belangrijke mijlpaal binnen de City Deal Impact Ondernemen is het anders invullen van de huidige Aanbestedingswet. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid bij aanbestedingen de voorkeur te geven aan ondernemingen of werkplaatsen waar het personeelsbestand voor 30 procent uit gehandicapten of kansarme werknemers bestaat. Verdere aanpassing van deze wet is niet nodig, is de ervaring van deskundigen binnen deze City Deal. Wel moeten de inkopers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen, als ‘Makelaars met Mandaat’. Belangrijk is dat het bestuur van de stad de grotere eigen verantwoordelijkheid van de inkopers in beleid vastleggen. Een stad als Apeldoorn, een van de deelnemers in deze City Deal, geldt als een van de voorbeelden van deze aanpak.


Banen door wijziging in Aanbestedingswet 

Johan van faciliair bedrijf Breedweer heeft zijn baan als schoonmaker aan deze wijziging in de Aanbestedingswet te danken. In de P+ Special staan meer voorbeelden van hoe steden deze wet steeds gerichter invullen. De stad Amsterdam bijvoorbeeld centraliseerde eerst de inkoop van bloemen om de gebundelde opdracht daarna aan te besteden. Belangstellende bedrijven hoefden daarop niet, zoals gebruikelijk, te bewijzen dat ze al vergelijkbare grote opdrachtgevers hadden. Voor opstartende impact ondernemingen is dat een onneembare hindernis. Wel moesten belangstellende bloemenleveranciers een Plan van Aanpak indienen. De inschrijvers van de aanbesteding werden beoordeeld op drie belangrijke criteria die impact maken: duurzame bloemen, sociale impact en schone logistiek in de binnenstad. The Flower Family scoorde het hoogst op deze criteria en kreeg de opdracht. De medewerkers van deze impact onderneming brengen de veelal duurzaam geteelde bloemen met elektrische wagens rond in de binnenstad.


Verlenging City Deal op komst

‘Dealmaker’ Farida Polsbroek van het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt in P+ ‘zeker te weten’ dat de City Deal Impoact Ondernemen met twee jaar verlengd gaat worden. Polsbroek: “Tal van partijen hebben mij al aangegeven door te willen gaan, ook omdat ze het opgebouwde netwerk ontzettend belangrijk vinden.” Ook projectleider Edwin Teljeur verwacht dat de City Deal doorgaat. Teljeur: “Ik weet nu al dat er drie nieuwe steden bijkomen.” 

Tekst: Jan Bom
Illustratie: Olivia Ettema