26 Apr 2019

Van Gogh Museum bewijst impact op kinderen

Impactmeting cultuur

Het Van Gogh Museum kan bewijzen wat kunst bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Gemeten is dat lessen over cultuur wekenlang beklijven. Dit praktijkvoorbeeld staat in de nieuwe P+ Special, die het onderwerp ‘impactmeting in de culturele sector’ tot onderwerp heeft. Het Impact Centre Erasmus helpt culturele organisaties bij het meten van beleving, inspiratie en gedragsverandering na deelname aan culturele activiteiten.

De Special ‘Het meten van inspiratie’ is gratis te downloaden op de website van P+.

Marthe de Vet van het Van Gogh Museum vertelt in de P+ Special dat zij via impactonderzoek betere keuzes kan maken, meer geld en energie kan besteden aan de juiste initiatieven met meer bereik en maatschappelijk impact. “Wij geven onder andere lessen op scholen in focuswijken, omdat we vanuit onze missie vinden dat elk kind ongeacht de thuissituatie recht heeft om Van Gogh te kennen. Door impactonderzoek weten we nu dat de ervaring nog weken daarna beklijft bij de kinderen. De investering is dus niet alleen vanuit onze ideële missie de moeite waard, maar we kunnen ook bewijzen dat we een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze kinderen”, aldus De Vet. 

Uit dit artikel blijkt dat de culturele sector nog wat onwennig staat tegenover zulke impactmetingen. Is het maken van een theaterstuk of een beeld niet een individuele expressie, vraagt een aantal geïnterviewden zich af.

Voor een impactmeting gelden echter andere vragen. Hoe beleefden de bezoekers een culturele uiting? Waren ze onder de indruk? Voelden ze zich gelukkig? Leverde de tentoonstelling of voorstelling inspiratie op? Voor hoe lang? Gingen mensen na een bezoek anders met elkaar om?

De auteurs Marjelle Vermeulen en Jacqueline Scheidsbach constateren na hun analyse in P+: “We moeten weg van de gedachte dat meten enkel voor verantwoording nuttig is. Het is juist een instrument dat verder kan helpen omdat de leeropbrengsten het mogelijk maken strategisch te sturen op beoogde resultaten. Hiermee kunnen culturele organisaties hun positie versterken. Deze kennis en bewustwording is nodig als we willen dat het culturele veld ook zelf impact meten gaat ambiëren. Tegelijkertijd is het belangrijk uniformiteit in meetmethoden te stimuleren zodat culturele organisaties minder verdwaald raken in het bos van impact meten. In deze benodigde stappen zien wij een belangrijke rol weggelegd voor academici, koplopers en financiers. Laten wij samen aantonen dat impact meten de culturele sector kan versterken.”

Download van deze gratis P+ Special ‘Het meten van inspiratie’.

Reacties op dit bericht

OptionFair Reviews By Real Clients ()
OptionFair is one of the earliest binary options brokers to operate in the industry. The company was founded in 2010 and it has managed to build a good reputation over the years of operation. OptionFair Reviews By Real Clients
ketoviante21 ()
One issue few of them are still unaware of is an powerful weight loss supplement. KetoViante allows you shed pounds and works as a wonderful components which works as a exceptional weight control system and naturally keeps your proper health. Ketoviante is one such supplement which is solely to be had for humans of south africa. That is a brief and clever manner which gives you with exceptional effects in a totally quick time period. Very excessive frame weight is impossible to repair up quick simply with workout and food regimen. Here, we are able to introduce you with a beautiful weight loss formulation ketoviante, which consists of bhb ketones and all different natural elements which might be truely useful in dropping excessive weight in quick periods. Could buy online from its official website https://ketoviante.info/ketoviante-i-danmark/
bhanukashyap ()
This is my first time i visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the leisure here! Keep up the good work. I have been meaning to write something like this on my website and you have given me an idea. Classy Club Hot Girls
mywifiext local ()
mywifiext local Excellent post. Please keep up the great work.
Andrea Gonlez ()
Your article is accurate and I benefit. I have read many articles, but I found a lot of ideas in this article. Check out this CSUF Information
Kathy Henderson ()
Thanks for sharing this information. I really like your blog post very much. You have really shared a informative and interesting blog post . garena free fire hack