Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
28 augustus 2013

PDF van Energieakkoord SER

Het nu al historisch te noemen Energieakkoord van de SER is een feit. Hier de PDF van de samenvatting van afgesproken maatregelen.

•    In 2023 is er 4.450 MW wind op zee gerealiseerd: tien jaar lang jaarlijks drie nieuwe parken ter grootte van het Amaliapark.
•    In 2020 staat er 6.000 MW wind op land. Met deze windmolens wordt genoeg energie opgewekt om alle Nederlandse huishoudens van stroom te voorzien.
•    De vijf zwaar vervuilende kolencentrales uit de jaren tachtig worden gesloten. In ruil daarvoor wordt vanaf 2016 de kolenbelasting afgeschaft.
•    Er wordt een grens van 25 Petajoules gesteld aan de bijstook van biomassa (bijvoorbeeld bomen) in kolencentrales.
•    Mensen die samen zonnepanelen willen plaatsen op een dak van een gebouw in de buurt hoeven voor een langere periode 7,5 cent per KwU minder energiebelasting te betalen over de opgewekte stroom.
•    Woningbouwcorporaties krijgen vier jaar lang € 100 miljoen om woningen te isoleren.
•    Huizenbezitters kunnen goedkope leningen krijgen voor woningisolatie uit een speciaal fonds.
•    Er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK), vergelijkbaar met de APK voor auto’s.

De gezamenlijke milieuorganisaties en groene werkgevers reageerden met de reactie zicht te realiseren zich dat het akkoord een compromis is. Niet op alle punten is zoveel vooruitgang geboekt als mogelijk en nodig is om achterstanden in te halen.Voor maatregelen rond verkeer is nader overleg nodig. En het gebrek aan ruimte om het gezonde principe 'de vervuiler betaalt' toe te passen, geeft te denken. Daardoor bleek vergroening van de belastingen en afspraken over een betere werking van de CO2-markt nauwelijks haalbaar. Toch oordelen ze dat dit akkoord op een groot aantal punten tegemoet komt aan de wensen van hun achterban en een verantwoord antwoord van Nederland is op het klimaatprobleem.

Het platform voor duurzame bedrijven De Groene Zaak maakte al bekend het SER Energieakkoord te zullen ondertekenen. De ondernemersvereniging kenschetst het resultaat van de onderhandelingen als startschot en concrete marsroute voor de energietransitie tot 2023.

De Groene Zaak stelt dat het energieakkoord een directe impuls geeft aan de economie: de geplande maatregelen leveren al op korte termijn 15.000 additionele banen op. Zo zijn er bouwvakkers, architecten en installateurs nodig om huizen te isoleren, ingenieurs om windmolenparken te ontwerpen en de offshore bedrijven om windmolens op zee te installeren en te onderhouden. Bovendien worden de energielasten van burgers en bedrijven structureel verlaagd. Voor het bedrijfsleven is dat cruciaal; daarmee verbetert hun concurrentiepositie. Als gevolg van een versterking van de thuismarkt hebben Nederlandse cleantech bedrijven betere toegang tot nieuwe internationale markten. Het Energieakkoord leidt tot een beter investeringsklimaat en maakt circa 15 miljard aan investeringen los, onder meer bij pensioenfondsen. Het akkoord verbindt economie en duurzaamheid en vormt daarmee een concrete stap op de weg uit de economische crisis, analoog aan het leidmotief van De Groene Zaak: “Duurzaam uit de crisis”.

De Groene Zaak benadrukt dat ‘het bedrijfsleven’ binnen dit SER-proces geen eenduidige visie heeft kunnen ontwikkelen voor een fundamentele transitie van het energiesysteem voor de langere termijn. De grootste wissel die het akkoord omzet is een sterke groei van de duurzame elektriciteitsproductie, 16% hernieuwbare energie in 2023 komt neer op 40 tot 45% duurzame opwekking van elektriciteit. Dat is echter lang niet voldoende om de temperatuurstijging binnen de 2 graden grens te houden, ofwel het betreft een energie akkoord, maar onvoldoende een klimaatakkoord. In het akkoord is wel afgesproken om gezamenlijk te werken aan de aanscherping van het Europese CO2 reductiepad. De Groene Zaak ziet het als haar zakelijke en morele verantwoordelijkheid om dit proces aan te jagen. Haar missie is immers de verduurzaming te versnellen.

Naast het inhoudelijke resultaat is De Groene Zaak content over de meerwaarde van het proces. Daarin is sprake geweest van een intensieve samenwerking van milieuorganisaties en vooruitstrevende partijen uit het bedrijfsleven. “Dat biedt voor de toekomst een nieuw perspectief om in wisselende coalities vanuit dit vertrekpunt grote stappen vooruit te zetten”, aldus Marga Hoek, directeur van De Groene Zaak. Volgens Hoek zijn de duurzame koplopers duidelijk ambitieuzer dan het peloton en behartigt de belangen van de steeds groter wordende groep bedrijven die sneller vooruit willen. Dat blijkt dan ook uit de snelle groei van het aantal aangesloten bedrijven.

Zie de PDF linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

PDF Samenvatting Energieakkoord SER (279 kb)