Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Marga Hoek
Marga Hoek
16 juni 2016

Ondernemersorganisaties willen investeringskabinet

Zowel de grote ondernemersorganisaties als De Groene Zaak willen een volgend kabinet dat stevig gaat investeren in een duurzame toekomst. VNO-NCW en MKB Nederland willen 50 miljard euro aan extra overheidsuitgaven, Marga Hoek schetst bij investeringen in de circulaire economie een welvaartsgroei van ruim 7 miljard euro per jaar.

Nu de economie groeit en de overheid geld kan lenen tegen een negatieve rente, is het duidelijk dat een volgend kabinet moet bestaan uit bewindslieden die verstandig gaan investeren in de toekomst van Nederland. Wat dat betreft zitten alle ondernemersorganisaties op dezelfde lijn.

Een fundamenteel verschil is er ook. Daar waar de traditionele belangenorganisaties de huidige economie en huidige beleidsinstrumenten als uitgangspunt nemen, zet De Groene Zaak in op de ‘Nieuwe Economie’. Om de voorwaarden voor deze transitie duidelijk te maken schonk directeur Marga Hoek dan ook haar Engelstalige boek ‘New Economy Business’ aan een brede delegatie Tweede Kamerleden.

Wat stellen VNO-NCW en de andere organisaties onder meer voor? Er zal naar schatting 50 miljard nodig zijn aan investeringen in de energietransitie. Het geld moet in een nieuw fonds komen te zitten, het Next Level Investment Fund, waar ook privaat geld in komt, zodat een investeringsbedrag van in totaal 100 miljard euro ontstaat. Warmte-opwekking met Nederlands gas blijft mogelijk, maar Russisch gas liever niet meer. Gefinancierd kan worden de verduurzaming van kantoren en huizen in Nederland. Dus: exit subsidie, welcome funding. Er mag 25 miljard gaan naar het koppelen van netwerken die onder andere industriewarmte naar woonwijken brengt en het neerzetten van laadpalen voor elektrisch vervoer.

De Groene Zaak noemt geen wensbedragen, maar geeft een beleidslijnen aan, die tot meer verdienvermogen van Nederland moeten leiden. Ook Marga Hoek is voorstander van een garantiefonds en het mobiliseren van durfkapitaal voor duurzame innovatie. Maar ze wil tegelijkertijdook de  invoering van ‘een slimmer belastingstelsel’.

In de ‘Position Paper’ van De Groene Zaak wordt ook uitvoerig ingegaan op de kansen voor Nederland door het realiseren van een circulaire economie. Daarvoor is een ‘fundamentele keuze’ nodig, stelt Hoek.

We citeren: “In een circulaire economie worden producten en diensten zo ontwikkeld dat reparatie en hergebruik van producten en materialen het uitgangspunt zijn. Dit leidt tot nieuwe economische activiteiten die minder grondstof- en eindverwerkingskosten dragen, de afhankelijk van import van schaarse grondstoffen reduceren en die meer werkgelegenheid met zich meebrengen. Volgens eerste onderzoeken van TNO en PBL levert dit Nederland 50.000 tot 54.000 extra banen op, een toename van de welvaart van jaarlijks ruim €7 miljard euro en 10 procent minder CO2-uitstoot. De Rabobank komt tot een vergelijkbare conclusie. Zij voorspelt voor Nederland een groei van €8 miljard en een toename van 80.000 banen. Afgeleid van studies25 voor Europa is de potentie van de circulaire economie voor Nederland nog groter (> €22 miljard per jaar). Dit komt met name door tweede en derde orde effecten, bijvoorbeeld omdat (her)produceren in eigen land aantrekkelijker wordt. Nederland heeft al een voorsprong in deze transitie. Om dit te benutten is het van belang dat een volgend kabinet er vol op in zet. Wij denken concreet aan:

+ invoering van een duurzaam en inclusief belastingstelsel (verschuiving van arbeid naar grondstoffen);

+ circulair inkopen door de overheid (de overheid als launching customer);

+ financiering van onderzoeksprogramma’s;

+ een ambitieuze implementatie van het EU Circular Economy Package (CEP), inclusief heldere doelen voor Nederland. Bedrijven moeten worden beloond voor het toepassen van ecodesign principes, het vergroten van hun producentenverantwoordelijkheid (extended producer responsibility) en het adopteren van een circulair business model en de positieve externe effecten die daardoor ontstaan. Ook burgers moeten worden beloond voor circulair gedrag (bijvoorbeeld voor het zorgen voor weinig restafval en het retourneren van afgedankte producten)27.

Download van het ‘regeerperspectief’ van De Groene Zaak

Downloads

Meer info download je hier:

Regeerperspectief volgens De Groene Zaak (614 kb)
Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier