Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
kredietunie
kredietunie
26 mei 2013

Oprichting Kredietunie makkelijker maken

Het CDA komt met een wetsvoorstel om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken. Hierdoor moeten ondernemers binnen het MKB minder afhankelijk worden van banken als enige bron van financiering.

Kredietunies zijn instellingen voor en door ondernemers binnen een sector of regio. Binnen deze kredietunies stoppen bedrijven spaargeld in een pot, waaruit andere bedrijven binnen die unie leningen kunnen krijgen. Met hun wetsvoorstel willen CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en Agnes Mulder het oprichten hiervan vereenvoudigen.

Het MKB is de banenmotor van de Nederlandse economie. De kredietverlening aan ondernemers gaat momenteel vanwege de crisis echter heel moeizaam. Daarom heeft het CDA al eerder een zeven puntenplan opgesteld om deze banenmotor weer op gang te brengen. Eén van die punten betrof de oprichting van kredietunies, waar het CDA een groot voorstander van is. Dat punt heeft het CDA nu verder uitgewerkt in de vorm van een wetsvoorstel.

In het buitenland hebben kredietunies, als alternatieve financieringsvorm, hun meerwaarde in het verlenen van kleinere bedrijfskredieten al bewezen. Ook in Nederland spelen kredietunies steeds meer in op een groeiende maatschappelijke behoefte. De regering heeft deze behoefte ook onderkend. Het regeerakkoord bepaalt dat nieuwe alternatieve financieringsvormen, zoals kredietunies, zullen worden ondersteund, onder meer door middel van het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving.

In de praktijk bestaat echter onduidelijk over de vraag of kredietunies wel of niet vallen onder de definitie van een 'besloten kring' op grond van art. 1:1 Wet financieel toezicht (Wft). Indien kredietunies door De Nederlandse Bank niet worden erkend als een besloten kring, hebben zij een bankvergunning nodig. Hierdoor wordt er een hoge drempel opgeworpen voor het oprichten en het functioneren van kredietunies. De opzet van het wetsvoorstel is om duidelijkheid te verschaffen over de voorwaarden waaronder een kredietunie als 'besloten kring' kan worden aangemerkt. Het uiteindelijke doel is om die drempel te verlagen, waardoor meer bedrijven in het MKB van kredietunies gebruik kunnen maken.