Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
Peter Bakker, WBCSD
Peter Bakker, WBCSD
22 september 2014

14 Business oplossingen voor opwarming aarde

De World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) van ‘onze’ Peter Bakker heeft 14 oplossingen vanuit het internationale bedrijfsleven aangereikt, om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen.

De WBCSD wil onder andere op industriële schaal algen op afgevangen CO2 gaan kweken.

De voorstellen staan in een document dat speciaal is vervaardigd voor de UN Klimaattop deze week in New York.

De veertien punten vallen in drie hoofdgroepen uiteen. Allereerst zijn er tal van vormen mogelijk om CO2 op te slaan (punt 1 tot en met 4). Daarna zijn er zes kansen om de CO2-uitstoot te verlagen (punt 5 tot 10). Ten laatste wordt gemikt op de veerkracht van de planeet zelf, om veranderingen op te vangen (punt 11 tot en met 14).

We geven een korte beschrijving van de plannen van de denktank van Bakker, een organisatie waar tal van wereldconcerns zich bij hebben aangesloten.

1. Forests and Forest Products as Carbon Sinks
De bossen op deze wereld hebben naar schatting 861 miljard ton aan CO2 opgeslagen. Alle groeiende bossen nemen per jaar nog eens 189 ton op. Alle bossen moeten wereldwijd onder duurzaam beheer komen te vallen.

2. Tropical Forest Alliance 2020
Kaalkap van tropische bossen moet omgeruild worden voor maatschappelijke ketens die bosproducten en duurzame landbouwproducten verhandelen, inclusief het opwaarderen van verarmde landbouwgronden.

3. Carbon Capture and Storage
Het afvangen en opslaan van CO2 kan een oplossing zijn voor de helft van alle industriële productie.

4. Carbon Capture and Storage Utilization
Een pilot project om CO2 op te vangen in de Verenigde Staten of in China moet voor 2020 gerealiseerd zijn en werken. Het project maakt gebruik van algen om de de CO2-om te zetten in bruikbare producten.

5. Restoring Productivity to Degraded Land
Om de verwoestijning van de aarde volledig te stoppen is het nodig 150 miljoen ontbost land te herstellen en te vergroenen.

6. Electrifying Cities towards Zero Emissions
In 2020 moeten er voor 20 steden op deze wereld plannen gereed zijn om de een uitstoot tot 0 kilo broeikasgas te reduceren.

7. Energy Efficiency in Buildings
Eind 2015 moeten er zes tot acht markmodellen gereed zijn die duidelijk maken voor verschillende groepen van belanghebbenden hoe profijtelijk het efficiënt met energie omgaan in gebouwen is.

8. Sustainable Mobility
In 2015 moet een plan gereed zijn dat niet minder dan een nieuw duurzaam vervoersconcept inhoudt voor steden, in samenwerking met autoproducenten en bandenfabrikanten en Shell.

9. Low Carbon Electrification of Remote Areas
Op plaatsen op deze aarde zonder aansluiting op elektriciteit moeten er lokale opweksystemen voor energie komen.

10. Scaling Up Renewables in the Electricity Sector
Er moet een toolkit komen met daarin manieren op opgewekte duurzame energie op te schalen en te integreren in het bestaande elektriciteitsnet.

11. Resilience in Global Supply Chains
Bedrijven moeten van elkaar leren wat de risico’s voor hun onderneming en van hun toeleveranciers zijn, die getroffen kunnen worden door de gevolgen van de opwarming van de aarde. Deze risico’s moeten als een gezamenlijk problem worden beschouwd. Data van lokale klimaatmodellen moeten bijdragen aan een snelle bewustwording. Tools zijn nodig om het management te ondersteunen de risico’s te voorkomen.

12. Building Resilience in the Power Sector
Grote energiebedrijven moeten hun toekomstplannen als gevolg van hun rol in de klimaatverandering herzien en nieuw leven inblazen.

13. Resilience in Concrete Buildings and Infrastructure
In door klimaatverandering bedreigde gebieden moet de cementindustrie studie doen naar de eigen mogelijke bijdrage in landen die laag gelegen zijn, een hoog overstromingsrisico hebben of grote kans op orkanen.

14. Scaling Up Climate-Smart Agriculture
Slimme klimaatlandbouw kan zowel de productie verhogen als natuurlijke systemen versterken, zeker wanneer meer rekening wordt gehouden met bepaalde regionale gebieden en bijzondere gewassen.

Het volledige rapport is dus bij P+ te downloaden, zie linkerkolom, onderaan.

Downloads

Meer info download je hier:

WBCSD voor New York (5174 kb)